Đưa báo chí, xuất bản ra khỏi danh mục độc quyền nhà nước?
Các Website khác - 25/12/2007

Văn bản được soạn thảo sau khi nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch - Đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước.

Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Thông tin - Truyền thông, Công Thương để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến thống nhất sau cuộc họp là không đưa lĩnh vực thành lập nhà xuất bản và thành lập cơ quan báo chí vào Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước. Văn phòng Chính phủ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nội dung này.

Hiện Văn phòng Chính phủ đã có công văn xin ý kiến Thành viên Chính phủ về việc ban hành Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét ký ban hành Nghị định này.

P.Thảo