Sớm có kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các chương trình hành động của Thành uỷ, nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thành phố
Các Website khác - 13/10/2008

 

 

(Trích phát biểu kết luận của đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ tại Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ Thành phố khoá XIV, ngày 08 /10/2008)

 

Hanoinet - Sau hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XIV) đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc chương trình đề ra.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, làm phong phú thêm nội dung các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và UBKT Thành ủy; Định hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng của Đảng bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ; các đồng chí Thường trực Thành ủy điều hành thảo luận đã tóm tắt ý kiến, kết luận từng nội dung.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2008, đồng chí Bí thư khẳng định:

Thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách, với những biến động lớn, diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế và tài chính trên thế giới. Giá cả thị trường trong nước tăng cao, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến xấu, gây thiệt hại về người và của cho nhiều tỉnh, thành trong nước; đồng thời, Thành phố phải triển khai nhiều nhiệm vụ đột xuất quan trọng khác, nhất là thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức, 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành của Thành phố đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực chủ yếu sau :

- Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao; tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thành phố tăng 10,9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,2%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 43,7%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 17,7%; thu hút được 250 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký là 4.427 triệu USD (tăng gấp 3,16 lần so với cùng kỳ năm 2007); thu ngân sách 55.648 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán năm; các giải pháp về kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội thu được những kết quả quan trọng. Những công việc và hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tích cực triển khai thực hiện; các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc được quan tâm chỉ đạo giải quyết. An ninh - quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đặc biệt là đã tập trung chỉ đạo, chủ động giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, nhạy cảm về tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năm nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu rộng, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua khẳng định nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành Thành phố. Đặc biệt là, chỉ trong thời gian ngắn đã chủ động tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Đến nay, tổ chức bộ máy, trụ sở cơ quan làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã được sắp xếp, kiện toàn cơ bản ổn định, bảo đảm cho mọi hoạt động diễn ra bình thường, đáp ứng được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố. Cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả Thành phố đã đạt được trong xây dựng, phát triển Thủ đô, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; đánh giá cao những chuyển biến tích cực bước đầu trong việc tổ chức thực hiện một số chủ trương của Thành phố, gắn với việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Tuy nhiên, với vai trò, trách nhiệm Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Thành phố 9 tháng qua cũng còn bộc lộ không ít khó khăn, bất cập, như các vấn đề: chất lượng tăng trưởng kinh tế, xử lý môi trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sức cạnh tranh của sản phẩm…chưa đạt yêu cầu mong muốn.

Sau khi phân tích thêm nội dung các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và UBKT Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy đãđịnh hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ:

Đây là một nội dung hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn, thách thức của đất nước. Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, thống nhất định hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ (2010) với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là quy hoạch giao thông, các khu đô thị và hạ tầng nông thôn; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực : dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trên cơ sở phát triển mạnh công nghiệp, nông nghiệp sạch, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có chất lượng, giá trị cao. Cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng tăng trưởng của kinh tế Thủ đô; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp, gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt 9 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá (cải cách hành chính và công tác cán bộ). Coi việc thực hiện tốt các dự án, công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thực sự là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của Thành phố từ nay đến năm 2010.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2008 và những năm tiếp theo của Đảng bộ Thành phố là hết sức nặng nề. Với tinh thần "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch", phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, ngay sau Hội nghị Thành uỷ, đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể Thành phố tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, sớm có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các chương trình hành động của Thành uỷ; hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của Thành phố từ nay đến hết nhiệm kỳ.

 

Thành uỷ tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, tạo đà triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2009, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Thành phố, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

           

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải