Từ hội liên hiệp Nông dân tập thể đến Hội Nông dân Việt Nam
Các Website khác - 14/10/2005
Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Ðảng quyết định đổi tên Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, tổ chức quần chúng rộng rãi của nông dân lao động trong cả nước, thành Hội Nông dân Việt Nam.
Cuối tháng 9-1979, Ban Bí thư T.Ư Ðảng ra Chỉ thị số 28 về việc tổ chức Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, khẳng định Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng rãi của nông dân lao động trong cả nước. Hội liên hiệp Nông dân tập thể được thành lập mang ý nghĩa chính trị to lớn. Sau nhiều năm không có tổ chức hội (ở miền bắc), nay giai cấp nông dân cả nước có hệ thống tổ chức thống nhất từ trung ương xuống cơ sở.

Tuy nhiên, thời gian đó, nông nghiệp nước ta chưa chuyển biến tích cực. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp không còn phù hợp, dẫn đến những biểu hiện suy thoái trong phát triển sản xuất, những dấu hiệu khủng hoảng, bất hợp lý bộc lộ ngày càng rõ. Từ thực tiễn kinh tế - xã hội, ở nông thôn xuất hiện những nhân tố mới thể hiện sự tìm tòi, thử nghiệm sáng tạo của cán bộ cơ sở, như ở Hải Phòng, Vĩnh Phú. Trên cơ sở đó, Ðảng ta tổng kết và ra "Chỉ thị 100" với nội dung cơ bản là mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động. Có thể nói, Chỉ thị 100 đã "cởi trói", tìm lối ra cho phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân cả nước. Tuy mới được đánh giá là giải pháp tình thế, nhưng "khoán sản phẩm" đã mang lại hiệu quả thật sự.

Tổ chức Hội Nông dân cũng ngày càng được quan tâm hơn. Tháng 9-1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 116/CT-T.Ư về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam. Ðồng thời, quyết định cho ban hành Ðiều lệ Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam và mở Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam.

Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Ðảng quyết định đổi tên Hội liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 27-3 đến 31-3-1988 tại Hà Nội. Dự đại hội có 613 đại biểu; bầu Ban chấp hành gồm 95 đồng chí.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam họp từ ngày 15 đến 19-11-1993 tại Hà Nội. Ðại hội có 600 đại biểu; bầu ra Ban chấp hành gồm 77 đồng chí.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của hội được tổ chức từ ngày 17 đến 20-11-1998 tại Hà Nội. Dự đại hội có 700 đại biểu, bầu ra Ban chấp hành gồm 114 ủy viên.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam được tiến hành từ ngày 22 đến 25-11-2003. Tham dự đại hội có 860 đại biểu. Ðại hội bầu 120 Ủy viên Ban chấp hành và 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Ðồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên T.Ư Ðảng, được bầu giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Những phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước trao tặng nông dân và Hội Nông dân Việt Nam gồm: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Ðộc lập hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhì; 350 huân chương các loại, 79 cờ thi đua xuất sắc; 1.300 bằng khen của Chính phủ tặng hội viên nông dân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tính đến nay, cả nước có 10 Anh hùng lao động là hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới.