Trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 21/04/2016
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Theo đó, quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm 6 bước.

Cụ thể, quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm: Tiếp nhận và đánh giá ban đầu; Thu thập xác minh thông tin; Xác định nhu cầu ưu tiên của trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp; Thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp; Đánh giá, báo cáo kết quả can thiệp, trợ giúp và kế hoạch tiếp theo.

 

Chăm sóc, điều trị cho trẻ nhiễm HIV - Ảnh: Thùy Chi

 

Theo dự thảo, cộng tác viên lập danh sách trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sau khi tiếp cận với trẻ và gia đình trẻ. Việc tiếp cận trẻ và các thông tin về trẻ, gia đình cần được bảo đảm tính bảo mật. Trước khi đưa trẻ vào, cần nói cho gia đình bản thân trẻ biết quyền lợi, trách nhiệm của trẻ và của gia đình trẻ.

Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được xác định từ 3 kênh thông tin sau: 1-Trực tiếp từ cộng đồng: Cộng tác viên theo dõi hộ gia đình và cung cấp thông tin; gia đình trẻ đăng ký cho trẻ tham gia; nhân viên y tế cung cấp; các ngành đoàn thể. 2- Chuyển đến từ cơ sở điều trị ARV, từ trường học, trung tâm nuôi dưỡng trẻ. 3- Chuyển đến từ nhóm đồng đẳng.

Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xác định nhu cầu của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo các dịch vụ sau: Chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ dinh dưỡng; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ tâm lý; phúc lợi xã hội; bảo vệ trẻ em và trợ giúp pháp lý. Sau khi đánh giá được các nhu cầu của trẻ, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần xác định được nhu cầu ưu tiên dành cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Căn cứ kết quả xác định nhu cầu của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp.

Sau khi xây dựng kế hoạch trợ giúp cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cán bộ có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phê duyệt và phối hợp với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình tổ chức thực hiện kế hoạch.

Cán bộ có trách nhiệm hợp phối hợp với cơ sở y tế, các cơ quan đoàn thể cấp xã và các cơ sở cung cấp dịch vụ thực hiện kế hoạch, các nội dung trợ giúp gồm: Tư vấn, giới thiệu trẻ và gia đình trẻ tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp; trao đổi với các cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ phù hợp với trẻ; trợ giúp trẻ và gia đình trẻ đề nghị tổ chức và cá nhân có thẩm quyền cung cấp dịch vụ trợ giúp hoặc yêu cầu hưởng chính sách xã hội phù hợp; vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình trẻ.

Theo dự thảo, cán bộ có trách nhiệm có thể chuyển tuyến tới các cơ sở khác để thực hiện cung cấp dịch vụ cần thiết cho trẻ. Trước khi kết nối chuyển tuyến, cán bộ có trách nhiệm phải liên hệ, kết nối với cơ sở đó; các thủ tục chuyển tuyến cho trẻ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, cán bộ có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ, chuẩn bị báo cáo tiến độ của việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ 3 tháng 1 lần; cán bộ có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cá nhân của trẻ cho phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế nơi mà trẻ sinh sống; ghi chép tiến độ kế hoạch.