Hạn chế 'đẻ' giấy phép kinh doanh
Các Website khác - 03/04/2006

Cơ quan soạn thảo phải tiến hành đánh giá tác động của giấy phép dự kiến ban hành như mức độ và phạm vi hạn chế quyền tự do kinh doanh, chi phí đội thêm khi áp dụng. Đó là nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị định về quản lý hệ thống giấy phép kinh doanh của Chính phủ.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu quan trọng của việc tham vấn ý kiến của những người sau này trực tiếp chịu tác động của giấy phép và các bên có liên quan như các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp. Cơ quan soạn thảo có thể lấy ý kiến thông qua hội thảo, góp ý bằng văn bản, thư điện tử và mạng Internet. Ý kiến bình luận và báo cáo kết quả tiếp thu sẽ được công khai rộng rãi, ý kiến chưa tiếp thu thì cơ quan soạn thảo phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan soạn thảo còn phải tổ chức điều trần để rộng đường dư luận.

Một điểm mới là Thủ tướng sẽ có quyết định thành lập Hội đồng quốc gia về giấy phép kinh doanh. Cơ quan này sẽ giám sát việc ban hành và thực hiện các quy định về giấy phép kinh doanh, giúp Thủ tướng thẩm định tính hợp pháp hợp lý và cần thiết của giấy phép dự kiến ban hành. Hội đồng cũng trực tiếp kiến nghị bổ sung sửa đổi các quy định về giấy phép kinh doanh không còn phù hợp, kiến nghị bãi bỏ các loại giấy phép kinh doanh không còn cần thiết.

Quy định về việc cấp giấy phép cũng được cải tiến theo hướng đơn giản hơn. Theo đó người xin phép chỉ phải liên hệ với một người hoặc một bộ phận của cơ quan về tất cả các vấn đề liên quan từ việc cấp, bổ sung sửa đổi và gia hạn giấy phép. Mọi sai sót hoặc chưa hoàn thiện phải được thông báo một lần cho người xin phép. Trường hợp không có thông báo yêu cầu bổ sung thì hồ sơ đó được coi là hợp lệ và người cin cấp giấy phép coi như có đủ điều kiện để được cấp. Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cấp giấy phép cho người xin phép có đủ điều kiện trong thời hạn quy định, thì sau đó người xin phép kinh doanh coi như đã được cấp giấy phép đó. Trong trường hợp này, biên lai nộp lệ phí hoặc phiếu hẹn khi nộp đủ hồ sơ là bằng chứng xác nhận việc coi như đã được cấp giấy phép.

Dự kiến cuối tuần này sẽ có buổi hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho văn bản luật quan trọng trên. Theo Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI), hiện nay số giấy phép có thể thống kê được lên đến khoảng 300 loại thuộc 22 ngành nghề khác nhau. Đây chính là cản lớn nhất đối với môi trường kinh doanh và đầu tư VN.

Phong Lan