Tạm dừng thực hiện dự án đánh bắt xa bờ
Các Website khác - 13/01/2006

Tạm dừng thực hiện dự án đánh bắt xa bờ

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 03/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp xem xét kết quả thanh tra các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ.

Theo văn bản này thì dự án đầu tư đánh bắt hải sản xa bờ bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi là chủ trương đúng, phù hợp với chiến lược kinh tế biển, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng, tổ chức, chỉ đạo thực hiện không sát thực tế, không đạt được mục tiêu đề ra và đã có nhiều sai phạm, cần được xử lý và khắc phục kịp thời.

Từ lý do đó, Thủ tướng chỉ đạo: "Tạm dừng việc thực hiện dự án đầu tư đánh bắt hải sản xa bờ để kiểm điểm, đánh giá lại. Giao Bộ Thuỷ sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở xây dựng chiến lược khai thác hải sản xa bờ, nghiên cứu xây dựng chương trình mới với các tiêu chí cụ thể, đồng bộ, phù hợp với ngư trường, loại hải sản, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, tránh bao cấp, trình Thủ tướng CP trong quý III/2006".

C.Tùng