Chế độ, chính sách đối với bí thư đoàn trường
Các Website khác - 21/02/2006
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết bí thư đoàn trường của trường đại học được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?
Trả lời: Theo Quyết định số 61/2005/QÐ-TTg ngày 24-3-2005 của Thủ tướng Chính phủ thì:

- Ðối với trường đại học có dưới 5.000 sinh viên: bí thư đoàn trường là giảng viên thì thời gian làm công tác đoàn được tính bằng 50% định mức giờ chuẩn; là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 50% thời gian làm việc để làm công tác đoàn.

- Ðối với trường đại học có từ 5.000 sinh viên đến dưới 10.000 sinh viên: bí thư đoàn trường là giảng viên thì thời gian làm công tác đoàn được tính bằng 60% định mức giờ chuẩn; là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 60% thời gian làm việc để làm công tác đoàn.

- Ðối với trường đại học có từ 10.000 sinh viên trở lên: bí thư đoàn trường là giảng viên thì thời gian làm công tác đoàn được tính bằng 70% định mức giờ chuẩn; là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 70% thời gian làm việc để làm công tác đoàn.

Phụ cấp cho cán bộ, giảng viên là bí thư đoàn trường của trường đại học tương đương phụ cấp của trưởng phòng nghiệp vụ. Trường hợp cán bộ, giảng viên là bí thư đoàn trường của trường đại học giữ chức vụ có phụ cấp tương đương hoặc cao hơn phụ cấp trưởng phòng nghiệp vụ, phó trưởng phòng nghiệp vụ, tổ trưởng chuyên môn hoặc trưởng bộ môn thì được hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Luật sư Kim Nga

Nội dung và hình thức công khai tài chính xã

Hỏi: Ðề nghị báo cho biết nội dung và hình thức công khai tài chính của xã?

Trả lời: Quyết định số 94/2005/QÐ-BTC ngày 12-12-2005 của Bộ Tài chính quy định nội dung và hình thức công khai tài chính đối với xã như sau:

Nội dung công khai tài chính bao gồm:

+ Công khai dự toán, quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính xã;

+ Công khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do xã làm chủ đầu tư;

+ Công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Các nội dung và biểu mẫu công khai được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy định của pháp luật.

Việc công khai được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

+ Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn;

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Thông báo trên hệ thống truyền thanh của cấp xã;

+ Công bố trong hội nghị của xã.

Nguyễn Minh
(Bộ Tài chính)