Chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng?
Các Website khác - 17/10/2005
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng gồm:
Người hoạt động cách mạng trước năm 1945; người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang an dưỡng tại gia đình; người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được tặng Bằng "Có công với nước" đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhiều năm sức khỏe yếu hoặc người đã bị địch tuyên án tử hình; người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến già yếu cô đơn không nơi nương tựa, đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng được hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm theo phương thức điều dưỡng tập trung hoặc điều dưỡng tại gia đình trong thời gian 10 ngày.

Mức chi đối với chế độ điều dưỡng tập trung là 800 nghìn đồng/người/10 ngày và mức chi điều dưỡng tại gia đình là 600 nghìn đồng/người. Cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương căn cứ vào chỉ tiêu hằng năm để tổ chức đưa các đối tượng thuộc diện được đi điều dưỡng tập trung hoặc hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình.

*Quy định thế nào về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc để các cơ quan, đơn vị có căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức?

Bộ Nội vụ: Bản quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trao đổi với cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp quy định. Căn cứ vào bản quy định này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trao đổi ý kiến với cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp lựa chọn trong số những người có thành tích công tác ở cơ quan, đơn vị (từ cao xuống thấp do tập thể bình chọn, suy tôn) để quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, bảo đảm không vượt quá số người vượt chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm công tác (không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có).

*Ðiều kiện kinh doanh đại lý lữ hành?

Tổng cục Du lịch: Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Ðăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

* Cấp nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Bộ Tài nguyên - Môi trường: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

- UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên đây không được ủy quyền.

* Quy định về những điều cấm đối với tư vấn viên pháp luật?

Bộ Tư pháp: Khi thực hiện tư vấn pháp luật, tư vấn viên không được làm các việc sau: Xúi giục đương sự khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo không có căn cứ; Lợi dụng danh nghĩa trung tâm tư vấn, lạm dụng danh nghĩa tư vấn viên vì mục đích tư lợi hoặc để tiến hành các hoạt động trái pháp luật, trái đạo đức xã hội; Trực tiếp nhận phí tư vấn pháp luật từ tổ chức, cá nhân nhờ trung tâm thực hiện tư vấn; Tiết lộ thông tin về vụ việc, về cá nhân, tổ chức nhờ tư vấn, trừ trường hợp được cá nhân, tổ chức đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.