Ðề nghị cho biết thủ tục gửi đơn và nhận đơn khởi kiện dân sự?
Các Website khác - 27/12/2005
Bộ Tư pháp: Người khởi kiện vụ án dân sự gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức:

Nộp trực tiếp tại tòa án; gửi đến tòa án qua bưu điện. Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Thủ tục nhận đơn khởi kiện: Tòa án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét và có một trong các quyết định sau: Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án khác; trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

-----------------------

* Trường hợp giáo viên vừa giảng dạy THPT vừa giảng dạy cấp học thấp hơn thì xếp lương mới theo ngạch nào?

Bộ Tài chính: Trường hợp giáo viên vừa giảng dạy trung học phổ thông vừa giảng dạy cấp học thấp hơn thì được xếp lương mới theo các ngạch giáo viên trung học phổ thông theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 81/2005 ngày 10-8-2005 của liên bộ: Nội vụ - Tài chính.

-----------------------

* Quy định về việc thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp?

Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư: Theo quy định của Chính phủ, mức thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua như sau: - Chiến sĩ thi đua toàn quốc được thưởng Huy hiệu, cấp Bằng Chiến sĩ thi đua toàn quốc và mức tiền thưởng: 1.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương). - Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thưởng Huy hiệu, Giấy chứng nhận và thưởng: 1.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương). - Chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng: 300.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

-----------------------

* Trong trường hợp nào thì công chức, viên chức được hưởng chế độ thôi việc?

Bộ Nội vụ: Trường hợp công chức, viên chức được hưởng chế độ thôi việc:

1- Công chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

2- Viên chức được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

- Viên chức tuyển dụng trước ngày 1-7-2003 có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

- Viên chức tuyển dụng từ ngày 1-7-2003 có đơn tự nguyện xin thôi việc được người đứng đầu đơn vị đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc;

- Viên chức tuyển dụng từ ngày 1-7-2003 hết thời hạn của hợp đồng làm việc mà không được người đứng đầu đơn vị ký tiếp hợp đồng làm việc.

-----------------------

* Quy định mới về việc chuyển từ giao đất sang thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân?

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp, nay chuyển sang thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao, mục đích sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.