Ðiều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Các Website khác - 08/12/2005
Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định mới nhất của Nhà nước về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

Trả lời:
Ngày 2-11-2005, liên bộ Nội vụ - Tài chính có Thông tư liên tịch số 115/2005 hướng dẫn việc điều chỉnh, trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Ðối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ, quyết định số 111/HÐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc):

1- Ðiều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Ðiều 1 Nghị định số 119/2005/NÐ-CP.

Từ ngày 1-10-2004 đến 30-9-2005, tăng thêm 10% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9-2004:

a) Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9-2004 là mức trợ cấp quy định tại điểm 2.4 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 03/2003/TTTL-BNV-BTC ngày 17-2-2003 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách Nhà nước.

b) Mức trợ cấp được điều chỉnh (đã làm tròn số) từ ngày 1-10-2004 đến 30-9-2005 như sau:

Ðối với cán bộ nguyên là Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ 272.000 đồng lên 299.200 đồng/tháng (tăng 27.200 đồng/tháng).

Ðối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Ðảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HÐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã từ 261.800 đồng lên 288.000 đồng/tháng (tăng 26.200 đồng/tháng).

Ðối với các chức danh còn lại từ 241.700 đồng lên 265.900 đồng/tháng (tăng 24.200 đồng/tháng).

c) Từ ngày 1-10-2004 đến 30-9-2005, cán bộ xã già yếu nghỉ việc được truy lĩnh phần tăng thêm nêu tại điểm b khoản 1 trên đây đối với số tháng đã hưởng trợ cấp theo mức quy định tại điểm 2.4 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BNV-BTC.

2- Ðiều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Ðiều 1 Nghị định số 119/2005/NÐ-CP.

Từ ngày 1-10-2005 tăng thêm 10% trên mức trợ cấp hằng tháng đã được điều chỉnh nêu tại điểm b khoản 1 trên đây. Sau khi đã điều chỉnh mức trợ cấp tăng thêm 10% theo quy định này, được điều chỉnh tăng thêm 20,7% mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-10-2005. Cụ thể mức trợ cấp hằng tháng được hưởng của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số) từ ngày 1-10-2005 như sau:

Ðối với cán bộ nguyên là Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ 299.200 đồng lên 397.300 đồng/tháng.

Ðối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Ðảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HÐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã từ 288.000 đồng lên 382.400 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các chức danh còn lại từ 265.900 đồng lên 353.100 đồng/tháng.

NGUYỄN VĂN HUYẾN
(Bộ Nội vụ)