Lệ phí trước bạ
Các Website khác - 05/10/2005
Hỏi: Khi liên doanh chấm dứt hoạt động, bên Việt Nam mua lại của tài sản thuộc phần vốn góp của đối tác nước ngoài. Xin hỏi, khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng số tài sản này (mang tên đối tác nước ngoài) thì có phải nộp lệ phí trước bạ không?
Trả lời: Tại tiết k3, điểm 3, mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18-04-2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với: “Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới... thì phải nộp lệ phí trước bạ)”.

Do đó, trường hợp công ty liên doanh với nước ngoài chấm dứt hoạt động chuyển đổi hình thức đầu tư và phía Việt Nam mua lại phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh, thì đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ trước đây đã đứng tên đăng ký quyền sở hữu của công ty liên doanh nay chuyển sang tên công ty 100% vốn Việt Nam thì Công ty Việt Nam phải nộp lệ phí trước bạ phần trị giá theo tỷ lệ (%) vốn góp của phía nước ngoài chuyển nhượng cho phía Việt Nam.

-------------------------------------

Chuyển nhượng vốn

Hỏi: Một đối tác nước ngoài có ý định mua lại một phân xưởng của công ty chúng tôi (100% vốn đầu tư nước ngoài). Chúng tôi muốn biết những thủ tục cần phải làm để thực hiện việc chuyển nhượng này.

Trả lời: Trường hợp công ty đồng ý cho đối tác nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty thì căn cứ Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15-09-2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và điều 33 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31-07-2000 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư thì khi chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh đăng ký chuyển nhượng vốn với cơ quan cấp giấy phép đầu tư.

Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn gồm:

- Đơn đăng ký chuyển nhượng vốn.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn.

- Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh.

- Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp.

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư cách pháp lý, tình hình tài chính của bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cho bên ngoài doanh nghiệp.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam