Phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình
Báo Tiếng chuông - 30/05/2016
Quy chế Phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương về phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Nội dung phối hợp gồm: 1- Phòng ngừa bạo lực gia đình như: thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; 2-Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình gồm: phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình; tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 3- Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; 4- Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý.

Đồng thời, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh…