Thuê kỹ sư nước ngoài
Các Website khác - 29/03/2006
Hỏi: Công ty liên doanh cần thuê một số kỹ sư người nước ngoài thực hiện thiết kế kỹ thuật sang làm việc tại Việt Nam trong thời hạn dưới 01 tháng thì thủ tục như thế nào? Có phải xin cấp giấy phép lao động không?
Trả lời: Theo khoản 1, điều 6, chương II Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17-9-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì: người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 03 tháng hoặc để xử lý trong trường hợp khẩn cấp (trường hợp khẩn cấp được quy định là những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nẩy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được) không phải xin cấp giấy phép lao động.

Đối với các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo với sở lao động - thương binh và xã hội địa phương (nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính) danh sách trích ngang về người nước ngoài, bao gồm: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài. Báo cáo trước 7 ngày khi người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

-----------------

Thẩm định dự án xây dựng

Hỏi: Theo Thông tư số 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án. Xin hỏi, doanh nghiệp tư nhân đã được phép thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở kinh doanh (dự án nhóm B) với nguồn vốn tư nhân thì có được tự tổ chức thẩm định không hay phải thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở tại sở xây dựng?

Trả lời: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm thẩm định phần thuyết minh và thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Các dự án khác do người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, quy định tại điểm 3, điều 9, chương II Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7-2-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng cao ốc văn phòng (được triển khai dựa trên hồ sơ thiết kế cơ sở đã được cơ quan nhà nước thẩm định) nêu trên sẽ do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Tổ chức tư vấn trên sẽ ký tên và đóng dấu (đã thẩm tra) trên hồ sơ thiết kế và dự toán. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình.

Đối với các dự án nhóm B, sở xây dựng chỉ thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp do sở công nghiệp tổ chức thẩm định) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành thì sở chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở là sở có chức năng quản lý nhà nước về ngành có yếu tố quyết định tính chất, mục tiêu của dự án, chịu trách nhiệm lấy ý kiến của các sở liên quan.

-----------------

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hỏi: Đăng ký nội quy lao động cần những giấy tờ gì? Những doanh nghiệp nào trong khu công nghiệp phải đăng ký xây dựng nội quy lao động? Thủ tục ra sao?

Trả lời: Những doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động phải bao gồm những nội dung chủ yếu được quy định trong Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995, Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 và không được trái pháp luật lao động cũng như pháp luật khác. Nội quy lao động do người sử dụng lao động soạn thảo và ban hành nhưng trước khi ban hành, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn.

Các doanh nghiệp mới thành lập, chậm nhất 6 tháng, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, phải xây dựng nội quy lao động và đăng ký tại Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

Hồ sơ bao gồm: văn bản đăng ký nội quy lao động gửi Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; quyết định ban hành nội quy lao động; nội quy lao động (bản chính).

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam