Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Các Website khác - 04/01/2006
Hỏi: Đối tượng nào được đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (BHĐC)? Cơ quan cấp giấy và trách nhiệm của cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC như thế nào?
Lê Thị Mai (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Trả lời: Tại Thông tư của Bộ Thương mại số 19 ngày 8-11-2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110 ngày 24-8-2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định về đối tượng đề nghị, cơ quan cấp và trách nhiệm của cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC như sau:

Đối tượng đề nghi cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC

Đối tượng đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam muốn được tổ chức BHĐC sau thời điểm Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24-8-2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC có hiệu lực thi hành.

Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC

Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC là Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch nơi doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC đăng ký kinh doanh.

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC

a. Niêm yết công khai các hướng dẫn về điều kiện, trình tự thời gian và các thủ tục hành chính cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC tại trụ sở;

b. Cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC cho doanh nghiệp khi hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP;

c. Bảo đảm thời gian xét cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn tại Thông tư này;

d. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính:

đ. Báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại về việc cấp mới, cấp bổ sung, cấp tại giấy đăng ký tổ chức BHĐC theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP;

e. Sau khi cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC, chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức BHĐC theo giấy đăng ký tổ chức BHĐC đã cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động BHĐC theo quy định của pháp luật;

g. Thực hiện đầy đủ các chế độ lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC, hồ sơ đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức BHĐC và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức BHĐC theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

h. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

----------------------------------

Thay đổi người giám hộ đối với trẻ em

Hỏi: Cháu muốn thay đổi người giám hộ của mình, nhờ quý báo giải thích quy định về việc thay đổi người giám hộ đối với trẻ em?

NHẬT HOA (Khánh Hòa)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì: người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau:

- Cá nhân là người giám hộ không còn có đủ các điều kiện quy định tại điều 69 Bộ luật Dân sự;

- Người giám hộ chết, bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc người giám hộ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

- Người giám hộ đề nghị được thay đổi là có người khác có đủ các điều kiện nhận làm giám hộ.

Thủ tục thay đổi người giám hộ được cử thực hiện theo quy định tại điều 74 Bộ luật Dân sự năm 1995.

Khi thay đổi người giám hộ được cử, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao việc giám hộ cho người thay thế mình.

Việc chuyển giao giám hộ phải được xác lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. Người cử người giám hộ và đại diện của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới có trách nhiệm chứng kiến và công nhận chuyển giao việc giám hộ.

Trong trường họp thay đổi người giám hộ vì lý do người giám hộ chết, bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự thì người cử người giám sát lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản của người được giám hộ, quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự giám sát của đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người đã thực hiện việc giám hộ.

LS NGUYÊN ANH

----------------------------------

Quy định về quản lý tài sản của người được giám hộ là trẻ em

Hỏi: Cháu có một số tài sản riêng do bà nội cháu cho. Xin hỏi, việc quản lý tài sản của cháu được quy định như thế nào?

LƯU HÀ (Tây Ninh)

Trả lời: Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trẻ em được giám hộ mà có tài sản riêng thì việc quản lý tài sản của trẻ em đó được quy định như sau:

- Người giám hộ phải quản lý tài sản của trẻ em được giám hộ như tài sản của chính mình;

- Việc sử dụng, định đoạt tài sản của trẻ em được giám hộ chỉ được thực hiện vì lợi ích của trẻ em đó. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc tài sản có giá trị lớn của trẻ em được giám hộ phải được sự đồng ý của UBND xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú;

Người giám hộ không được đem tài sản của trẻ em được giám hộ tặng cho người khác;

- Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với trẻ em được giám hộ có liên quan đến tài sản của trẻ em được giám hộ đều vô hiệu (không có giá trị).

----------------------------------

Đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước

Hỏi: Xin cho biết về thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước?

ĐỖ VĂN THÀNH (quận 11, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời: Tại Điều 10 của Luật Doanh nghiệp Nhà nước có quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty nhà nước được quy định như sau:

1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập, Công ty phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Công ty Nhà nước có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty mới được tiếp nhận vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn để đầu tư, xây dựng doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh; công ty được kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Việc công bố nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tổng hợp