Ông A.Riedl lại gây sốc?
Các Website khác - 18/03/2006

Ông A.Riedl lại gây sốc?
Bùi Hàn Sỹ

Lại nói Tôn Quyền sai sứ giả đến gặp Lưu Bị, xin trả lại Kinh Châu, đưa Tôn phu nhân về đoàn tụ để Ngô, Thục cùng hợp sức chống Ngụy, nhưng Lưu Bị tuyên bố "xanh rờn": "Kẻ thù của trẫm chính là Tôn Quyền cơ". Thấy thế quân Thục quá lớn, Tôn Quyền hội cả văn võ lại bàn.

Hám Trạch bước ra tâu: "Hiện có cây cột chống được trời, sao chúa công không dùng?". Quyền hỏi người nào? Hám Trạch tâu tiếp: "Trước đây mọi việc ở Đông Ngô đều trông vào Chu Du. Chu lang mất có Lỗ Túc thay. Lỗ Túc mất có Lã Mông kế tục. Bây giờ Lã Mông chết rồi có Lục Tốn, người này có tài hùng lược, không kém gì Chu Du khi xưa. Nếu chúa công dùng hắn thì chắc chắn là phá được Thục".

Trương Chiêu rồi Cố Ung cùng nói: "Lục Tốn còn trẻ, danh tiếng chưa có, lòng người không phục sợ hỏng việc lớn". Hám Trạch kêu to: "Nếu không dùng Lục Tốn thì Đông Ngô hỏng mất. Tôi xin đem cả nhà ra bảo đảm cho hắn". Tôn Quyền phán: "Cô cũng biết Lục Tốn là bậc kỳ tài, ý cô đã quyết, các ngươi đừng nhiều lời nữa". Nói rồi cho truyền Lục Tốn đến, trao thanh kiếm đeo bên mình cho y và cho quyền được chém trước tâu sau. Và ai cũng biết Lục Tốn đã đại phá 70 vạn quân Thục, đuổi Lưu Bị tới tận thành Bạch Mã rồi chết ở đây...

Trở lại với chuyện tìm cầu thủ cho tuyển quốc gia, ông A.Riedl đã tuyên bố một câu khiến công luận bị sốc. Ấy là tại thời điểm này, không có cầu thủ trẻ nào có đủ tài để gọi vào đội tuyển. Mọi người còn nhớ, khi ông A.Riedl mới đến nhận nhiệm vụ tại VN, ông cũng đã có một câu gây sốc cho LĐBĐVN: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc".

Hồi ấy, mọi người (trừ LĐBĐVN) đều đánh giá cao câu nói dũng cảm và cũng rất chí lý của ông . Còn bây giờ, với lời gây sốc mới, mọi người có cảm tưởng như ông Riedl đi ngược lại nhận xét trước đây của mình. Bóng đá VN từ lúc nhập cuộc đến nay chưa bao giờ thiếu tài năng trẻ, có thể kế tục sự nghiệp của lớp đi trước.

Kể ra đây thì rất dài. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng các tài năng trẻ này như thế nào. Một ví dụ điển hình như Văn Quyến chẳng hạn. Ta chỉ bồi dưỡng về mặt kỹ thuật mà thiếu hẳn vế rèn luyện về mặt đạo đức, rồi sử dụng quá đặc cách, nuông chiều, dẫn đến hư hỏng.

Ở trường hợp cụ thể trên, ông A.Riedl cũng có một phần lỗi. Khi trở lại nắm quyền, ưu tiên số 1, ông Riedl lúc nào cũng dành cho Quyến. Và bây giờ không có Quyến nữa thì ông A.Riedl chả nhìn thấy ai. Dường như ông A.Riedl có vẻ như trở nên "bảo thủ", muốn "xây nhà từ nóc" với việc chỉ muốn "ngắt ngọn" mà quên mất việc phải làm từ gốc, từ nền móng (là phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ trẻ).