Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV từ 25/5 đến 25/6/2006
Các Website khác - 25/05/2006

Bộ y tế
Cục phòng, chống
hiv/aids VN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 161/AIDS-TT
V/vTài liệu phục vụ chiến dịch truyền
 thông PC AIDS đợt I năm 2006  

 HN, ngày10 tháng 5 năm 2006

 Kính gửi:   Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và
   phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
  các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/ thành phố
  trực thuộc Trung ưng.
Thực hiện công văn số 2648/BYT-UBQG61 ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 và hưởng ứng ngày Uỷ ban thường vụ quốc hội thông qua Pháp lệnh phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy gim miễn dịch mắc phi ở người HIV/AIDS ( 31/5/1995). Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam xin tới gửi Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ưng tài liệu phục vụ tháng Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS đợt I năm 2006, bao gồm:
               1. Kế hoạch tổ chức tháng chiến dịch truyền thông.
               2. Chủ đề phòng chống HIV/AIDS năm 2005- 2006 do tổ chức UNAIDS ban hành.
               3. Khẩu hiệu phục vụ Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2005- 2006 đã được Ban tư tưởng Văn hoá Trung ưng phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TT.                                                                  

 
Cục trưởng

 (Đã Ký)
Nguyễn Huy Nga

Kế hoạch tổ chức tháng chiến dịch truyền thông
 phòng chống AIDS đợt I năm 2006
(từ ngày 25/5 – 25/6/2006)

( Kèm theo công văn số 161/AIDS-TT  ngày  10 tháng 5 năm 2006  )
Hưởng ứng ngày Uỷ ban thường vụ quốc hội thông qua Pháp lệnh phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy gim miễn dịch mắc phi ở người  HIV/AIDS ( 31/5/1995). Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã phát động trong cả nước triển khai Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS đợt I năm 2006. Đợt cao điểm của chiến dịch diễn ra trong thời gian từ  25/5/2006 đến 25/6/2005.
I. Mục tiêu
    - Nâng cao nhận thức và tác động đến việc thay đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
    -  Huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
II. Nội dung tuyên truyền
    1. Phổ biến rộng rãi chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2005-2006 và chiến dịch truyền thông.
    2. Thông tin trong địa phưng, đn vị về tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong phạm vi qun lý của địa phưng, đn vị.
    3. Tuyên truyền sâu rộng kiến thức và biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.  
    4. Làm rõ quyền và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với gia đình và xã hội cũng như quyền và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS góp phần làm gim sự kỳ thị và phân biệt đối xử.
    5. Nêu cao vai trò của các cấp ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng trong việc tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.
III. Các biện pháp thực hiện
    1. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh, báo ngành và địa phưng). Tăng thời lượng truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về HIV/AIDS trên báo chí, phát thanh, truyền hình. 
    2. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, sử dụng cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng cụ thể, chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông theo nhóm nhỏ, giáo dục đồng đẳng, bạn giúp bạn.
    3. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên gắn với đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bn và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở các cấp xã, phường.
    4. Xây dựng và phân phát các ấn phẩm truyền thông về HIV/AIDS. Chú ý đến việc sữa chữa, cải tạo lại những cụm pano đã cũ và không còn phù hợp.
    5. Tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vu y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức thăm hỏi đọng viên người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng.
    6. Lồng ghép nội dung phòng chống HIV/AIDS vào các môn học và các hoạt động ngoại khoá trong hệ thống trường học.
    7. Tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền để có được sự quan tâm, ủng hộ của  các cấp uỷ đng, chính quyền, các c quan, tổ chức xã hội.
IV. Tổ chức thực hiện
    1. Tại trung ưng
            1.1. Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và Bộ Y tế-c quan thường trực phòng chống AIDS
                - Phát động trong toàn quốc “Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS đợt I năm 2006”.
            1.2. Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS  Việt Nam)
                - Hướng dẫn triển khai Tháng chiến dịch truyền thông cho Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh thành phố và bộ,         ngành, đoàn thể.
                - Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số c quan báo chí tăng cường tuyên truyền trong Tháng chiến dịch.
                - Tổng hợp báo cáo gửi Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về kết qu triển khai Tháng chiến dịch truyền thông trong cả nước.
    2. Các địa phưng và Bộ ngành đoàn thể ở Trung ưng
            - Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh, thành, bộ, ngành, đoàn thể căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phưng, đn vị mình để tổ chức chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp triển khai thực hiện Tháng chiến dịch
          - Gửi văn bản báo cáo kết qu triển khai Tháng chiến dịch về Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế trước ngày 15 /7/2006 để cục Phòng chống HIV/AIDS tổng hợp báo cáo lãnh đạo Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

 Chủ đề và khẩu hiệu tháng chiến dịch truyền thông
 phòng chống aids đợt I năm 2006
 
I.  Chủ đề phòng chống AIDS năm 2005 - 2006 (do UNAIDS ban hành): Giữ vững cam kết -  Quyết tâm ngăn chặn AIDS
II. Khẩu hiệu tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm 2005 -2006      ( đã được Ban tư tưởng Văn hoá Trung ưng phê duyệt):
    1. Nhiệt liệt hưởng ứng ngày ban hành Pháp lệnh phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS! 
    2. Tham gia phòng chống AIDS là bo vệ chính bạn và gia đình bạn!
    3. Giúp người nhiễm HIV/AIDS vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử để họ  sống hoà nhập với cộng đồng!
    4. Giúp đỡ, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của gia đình và cộng đồng!
    5. Hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước nguy c lây nhiễm HIV/AIDS!
    6. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm và giáo dục con em mình phòng tránh nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS!
    7. Dùng chung bm kim tiêm  là con đường lây nhiễm HIV nhanh nhất!
    8. Hãy dùng bao cao su trong quan hệ tình dục để phòng lây nhiễm HIV/AIDS!
    9. Phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội!
    10. Sống lành mạnh, chung thuỷ là thiết thực phòng chống HIV/AIDS!
    11. HIV/AIDS là đại dịch, ai cũng có thể mắc vì vậy hãy cùng nhau ngăn chặn nó!
    12.  Thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS là nghĩa vụ của công dân!
    13.  Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia phòng chống AIDS ở Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn 2020!