Cải thiện hệ thống thông tin phòng, chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 21/06/2016
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nội dung văn kiện dự án Cải thiện hệ thống thông tin chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Tổng mức đầu tư dự án trên 1,5 triệu USD, tương đương trên 32 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố thuộc Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Dự án được thực hiện trong 36 tháng (2016-2018) với mục đích góp phần nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực của hệ thống thông tin, giám sát đánh giá của hệ thống phòng chống HIV/AIDS để hỗ trợ cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Dự án hướng tới việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo HIV/AIDS của các tỉnh thực hiện dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống thông tin quản lý, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo và thiếu thông tin ca bệnh. Mô hình hiệu quả về liên kết thông tin giữa các cơ sở phòng chống HIV/AIDS tại cấp tỉnh được xây dựng và triển khai thành công. Xây dựng được mô hình lồng ghép báo cáo hoạt động của các tổ chức ngoài nhà nước và các chương trình viện trợ vào hệ thống báo cáo thường quy của chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia. Mô hình quản lý dữ liệu tập trung được cải thiện và củng cố để dễ tiếp cận và sử dụng rộng rãi.

Phấn đấu khoảng 70% các nhà quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh thực hiện dự án được nâng cao năng lực và cam kết áp dụng phương pháp quản lý dựa trên kết quả và tiếp cận dựa trên bằng chứng. Cung cấp bằng chứng khoa học mới để hỗ trợ việc củng cố và phát triển hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) có trách nhiệm: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt văn kiện dự án. Cân đối, đóng góp đủ vốn đối ứng đảm bảo thực hiện dự án theo nội dung đã thỏa thuận với nhà tài trợ và phê duyệt. Đảm bảo các hoạt động trong khuôn khổ dự án tại các địa phương được Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền sở tại thống nhất trước khi thực hiện; tránh trùng lặp và lãng phí vốn đầu tư. Tổ chức thực hiện dự án hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các quy định pháp luật liên quan.