Giai cấp và dân tộc
Các Website khác - 22/04/2006

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Giai cấp và dân tộc

Đan Tâm

Tham luận về xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh của đồng chí Cù Thị Hậu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn và là Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội X của Đảng - đã làm nóng thêm sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công nhân - lao động và cán bộ công đoàn.

Cách đặt vấn đề, nội dung cùng giải pháp lớn mà bài tham luận trình bày với đại hội - đại hội có trọng trách quyết định cao nhất đối với vận mệnh đi lên của dân tộc - về vai trò của giai cấp công nhân đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là phù hợp với tất yếu lịch sử và mong muốn nóng bỏng của những người hằng quan tâm về sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là phát ngôn chính thức trước những quan điểm và thái độ không đúng đắn gần đây đối với giai cấp công nhân nước ta, nhất là sau khi phát triển kinh tế nhiều thành phần và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh những luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ nhận vai trò tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân, như "Hãy bẻ ngoặt 1800 mũi tên chỉ đường" (ý nói là từ bỏ người chỉ đường của dân tộc là Đảng Cộng sản - đảng của giai cấp công nhân), đã xuất hiện cách nhìn, cách nói, vô tình hoặc hữu ý hạ thấp vai trò của giai cấp công nhân đối với xã hội và ngay đối với nền kinh tế công nghiệp, mà giai cấp công nhân đang là lực lượng then chốt.

Do cách nhìn nhận không đúng, thậm chí mơ hồ, nên không chỉ không quan tâm đầy đủ việc xây dựng, chăm lo quyền lợi, đời sống tinh thần để phát huy vai trò giai cấp công nhân, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc rèn luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh như tham luận của đồng chí Cù Thị Hậu đã nhấn mạnh.

Nói đến giai cấp công nhân và nhấn mạnh vai trò giai cấp công nhân lúc này, chẳng những không hề làm suy suyển khối đại đoàn kết dân tộc; mà ngược lại, càng tăng cường khối đại đoàn kết đó. Bởi khối đại đoàn kết dân tộc chỉ được xây dựng vững chắc trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, lấy độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội làm tương đồng, lấy dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh làm mục tiêu. Đó là sự hoà quyện lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc, không hề mảy may có sự đối nghịch và triệt tiêu lẫn nhau. Chăm lo cho lợi ích giai cấp công nhân cũng là chăm lo cho lợi ích dân tộc và ngược lại.

Giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt và đi đầu của xã hội, có vững mạnh thì dân tộc mới cường tráng và vững mạnh. "Đảng Cộng sản VN đại biểu lợi ích của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu lợi ích toàn dân tộc" mà Đại hội X sẽ thông qua, là xuất phát từ căn cứ đó.

Nhắc lại và lấy lại quan điểm cơ bản về giai cấp công nhân, về quan hệ giai cấp công nhân với dân tộc là rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn, vấn đề giai cấp công nhân không chỉ là ghi trong văn kiện, mà phải biến thành đường lối, chiến lược của Đảng; tức là biến thành hành động thiết thực, hằng ngày của các cấp bộ Đảng, cơ quan nhà nước và việc làm của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ của Đảng, của Nhà nước phải là một chiến sĩ tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, vì giai cấp công nhân và vì dân tộc!