Tăng cường quản lý vốn, tài sản tại các cơ quan nhà nước
Các Website khác - 21/04/2006
Tăng cường quản lý vốn, tài sản tại các cơ quan nhà nước

Ngày 20.4, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ban hành Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg về việc tăng cường quản lý vốn tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, các cơ quan trung ương khác, uỷ ban nhân dân các cấp, các đơn vị kinh tế và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể,... có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay trong và ngoài nước, quản lý cán bộ phải thường xuyên tiến hành rà soát các quy định, chính sách, cơ chế quản lý vốn, tài sản và cán bộ, phát hiện các sơ hở, thiếu sót để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để xem xét ngay tại những nơi đã phát hiện có tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, nhằm đánh giá đúng thiệt hại và tác hại; xác định chính xác những nguyên nhân chủ quan, khách quan và làm rõ những thủ đoạn đục khoét vốn, tài sản nhà nước; phân tích kỹ vì sao cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị đó không có kết quả.

C.Tùng