Hà Nội: Tăng cường phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Báo Tiếng Chuông - 20/11/2017
UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

UBND TP.Hà Nội đề nghị các đoàn thể thành phố, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tham mưu UBND TP từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, chế độ chính sách về công tác phòng, chống ma túy của Thành phố, kiến nghị các cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, về các loại hình cai nghiện ma túy thành phố đang triển khai. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy; tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm về ma túy, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo. Tăng cường rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành thường thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy; trong đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng chức năng cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ cả 3 giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung, làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Nhật Thy