Kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
Các Website khác - 29/12/2005
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Một số nội dung chính như sau:
I. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm:

Gia cầm, trứng gia cầm được kiểm dịch để vận chuyển theo các điều kiện sau:

1. Đối với gia cầm:

1.1. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm liên tỉnh, thành phố:

a) Các tỉnh không có dịch trong năm 2005.

b) Các tỉnh có dịch trong năm 2005 nhưng đã công bố hết dịch (sau 21 ngày).

c) Các tỉnh có dịch xẩy ra nhưng chưa qua 21 ngày không có dịch:

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi tập trung đã tiêm phòng vaccine cúm gia cầm 2 mũi và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi không tiêm phòng vaccine cúm gia cầm hoặc không thuộc diện tiêm phòng, nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus H5 và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

1.2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm trong phạm vi tỉnh, thành phố:

Các gia trại, các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ trong phạm vi tỉnh, thành phố có dịch nhưng chưa qua 21 ngày nhưng nằm trong vùng không có dịch gia cầm và đã được tiêm phòng vaccine 2 mũi thì được phép kiểm dịch vận chuyển để tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, huyện sở tại.

1.3. Đối với gia cầm đã được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, phải bảo đảm thời gian sau tiêm phòng ít nhất 14 ngày;

1.4. Phương tiện vận chuyển gia cầm phải có biển báo “xe vận chuyển gia cầm đã kiểm dịch” và phải đi theo lộ trình đến cơ sở giết mổ gia cầm.

2. Đối với trứng gia cầm:

Chỉ được kiểm dịch và cho phép vận chuyển trứng gia cầm có nguồn gốc từ gia cầm đủ các điều kiện quy định tại điểm 1, mục I của Thông tư này.

Đối với trứng gia cầm phải được khử trùng tiêu độc trước khi vận chuyển (bằng phương pháp xông hỗn hợp formol và thuốc tím).

II. Vận chuyển gia cầm:

1. Được phép vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch thú y.

2. Được phép vận chuyển gia cầm sống tới cơ sở giết mổ theo lộ trình đã được quy định của Chi cục Thú y.

3. Được phép vận chuyển gia cầm đã được giết mổ và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch vào nội thành, nội thị.

III. Giết mổ gia cầm:

Việc giết mổ gia cầm cần được thực hiện theo Điều 13 và Điều 14 Chương V của Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày -7/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Buôn bán và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm:

1. Được buôn bán thịt gia cầm và trứng gia cầm đã qua kiểm dịch thú y ở những địa điểm do Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quy định.

2. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, bao gói, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm:

Cơ sở giết mổ gia cầm, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại Điều 14 Chương V và Điều 16 Chương VI về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm (ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 7-11-2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).