Tạo tiền đề để Đại hội lần thứ X của Đảng thành công tốt đẹp
Các Website khác - 20/01/2006
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2006); tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương đã trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những đánh giá chủ yếu về đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và trực thuộc T.Ư? Kết quả của đại hội tạo tiền đề gì cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng?

Đồng chí Trần Đình Hoan: Trong năm 2005, chúng ta đã hoàn thành cơ bản đại hội ba cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng theo Chỉ thị 46-CT-T.Ư của Bộ Chính trị, đạt yêu cầu và tiến độ đề ra. Hai đảng bộ trực thuộc T.Ư chưa tổ chức đại hội là Lạng Sơn và Phú Yên đang khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị để có thể sớm tiến hành đại hội trong thời gian gần nhất. Thành công đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và trực thuộc T.Ư có nguyên nhân quan trọng là từ kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, có thể khái quát những nét chủ yếu.

Một là, các đại hội đã đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, ra các nghị quyết về nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Tuy nội dung nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng bộ có điểm khác nhau, nhưng tinh thần chung là thể hiện ý chí tiến công, quyết tâm cao vì sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc của từng địa phương, đơn vị, góp phần đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển. Các đảng bộ tỉnh, thành phố đề ra mục tiêu phát triển kinh tế vững chắc với với tốc độ cao hơn, nâng cao mức sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa. Các đảng bộ khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng tham mưu, quản lý. Đảng bộ các lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng trong giai đoạn mới.

Đại hội các đảng bộ đều đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và coi trọng việc lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị - tư tưởng, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo được đề cập khá sâu sắc. Nghị quyết của đại hội đã quán triệt và vận dụng các quan điểm của T.Ư vào tình hình thực tế của đảng bộ, đặc biệt coi trọng việc đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu. Ngay sau đại hội, nhiều đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động, lập kế hoạch và phân công chỉ đạo thực hiện nghị quyết, tạo khí thế và kết quả bước đầu.

Hai là, trên cơ sở tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp dưới, đại biểu dự đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội X, thể hiện sự thống nhất cao đối với những nội dung cơ bản, bày tỏ quan điểm về từng vấn đề và phương án đưa ra lấy ý kiến, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị. Những ý kiến đó đã được tập hợp, trình Hội nghị T.Ư lần thứ 13 tiếp thu, hoàn thiện các Dự thảo văn kiện, trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị trước khi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Ba là, đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội lần thứ X của Đảng; ban chấp hành đã tiến hành bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Việc bầu cử thực hiện theo đúng nguyên tắc, thủ tục, phát huy được quyền dân chủ lựa chọn của đại biểu; công tác nhân sự được cấp ủy chuẩn bị chu đáo theo tinh thần Chỉ thị 46-CT-T.Ư và các quy trình hướng dẫn (không gửi danh sách giới thiệu đến đại biểu); bầu cấp ủy, ban thường vụ, đại biểu dự Đại hội X đều có số dư từ 15% đến 20%, một số đồng chí tự ứng cử đã trúng cử. Hầu hết nhân sự được cấp ủy giới thiệu để bầu vào những chức danh chủ chốt đều trúng cử với số phiếu khá cao. Chất lượng cấp ủy mới có mặt được nâng lên, trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cao hơn khóa trước; tỷ lệ nữ, tuổi trẻ ở một số đảng bộ tăng rõ, nhân tố mới có một tỷ lệ đáng kể. Nhiều cán bộ có khuyết điểm về phẩm chất và năng lực không được giới thiệu hoặc đã không được bầu lại. Một số đồng chí còn 3, 4 năm mới đến tuổi nghỉ, nhưng đã tự nguyện không tái cử, tạo điều kiện sớm phát huy nhân tố trẻ, đã được đại hội đồng tình và hoan nghênh.

Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và trực thuộc T.Ư đã tạo tiền đề cho thành công của Đại hội X của Đảng. Nghị quyết của các đại hội phản ảnh tình hình thực tiễn và yêu cầu khách quan, là sản phẩm trí tuệ của đảng bộ đã thể hiện sự nhất trí cao đối với những vấn đề cơ bản được nêu lên trong các Dự thảo văn kiện và được bổ sung, làm sáng tỏ thêm bằng nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng. Các đại hội cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm chọn lựa đối với những phương án đưa ra lấy ý kiến. Đó là căn cứ để Đại hội Đảng toàn quốc thảo luận và quyết định nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong giai đoạn tới. Các đảng bộ đã lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đi dự Đại hội Đảng toàn quốc, bảo đảm về nhân sự đại biểu để Đại hội làm tốt chức năng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, đủ sức quyết định đúng đắn các vấn đề trọng đại đặt ra trong thời kỳ mới. Nhiều đồng chí chủ chốt của cấp ủy mới là nguồn quan trọng để Đại hội xem xét, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành T.Ư khóa tới. Bầu không khí chính trị lành mạnh, khí thế sôi nổi được tạo ra qua đại hội đảng bộ các cấp cũng là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công của Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

PV: Thưa đồng chí, qua đại hội đảng bộ các cấp, những vấn đề quan tâm cần rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ là gì?

Đồng chí Trần Đình Hoan: Cán bộ là vấn đề then chốt của công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác cán bộ là việc làm thường xuyên, cơ bản, bao gồm nhiều khâu gắn kết chặt chẽ với nhau. Công tác nhân sự đại hội là điểm đỉnh, đồng thời phản ảnh kết quả công tác cán bộ trong mỗi nhiệm kỳ. Vừa qua công tác nhân sự đại hội có kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đại hội đảng bộ các cấp. Chúng ta sẽ tổng kết một cách căn cơ vấn đề này, trước mắt có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.

Quán triệt và thực hiện đúng những quan điểm, chủ trương về công tác nhân sự đề ra trong Chỉ thị 46- CT-T.Ư là bảo đảm quan trọng nhất kết quả công tác nhân sự. Một số nơi công tác nhân sự không thật suôn sẻ, có nhiều nguyên nhân, nhưng xét đến cùng vẫn do chưa thực hiện đầy đủ tinh thần Chỉ thị.

Chất lượng chuẩn bị là khâu quyết định kết quả và chất lượng công tác nhân sự đại hội. Chuẩn bị nhân sự tốt là nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc; coi trọng việc làm công tác tư tưởng, đấu tranh khắc phục những lệch lạc, tiêu cực; thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch, nhận xét đánh giá cán bộ, giới thiệu nhân sự.

Để thực hiện tốt hai việc trên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên nhằm bảo đảm để đại hội thật sự là cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, bầu ra ban chấp hành... Mở rộng và thực hành dân chủ trong công tác nhân sự phải kết hợp chặt chẽ với quyền tập trung của đại hội và sự chỉ đạo của cấp trên.

PV: Sắp tới, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, xin đồng chí cho biết ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị này trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân?

Đồng chí Trần Đình Hoan: Đảng ta được nhân dân ta thừa nhận là người lãnh đạo duy nhất của mình; mọi việc làm của Đảng là vì dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Việc công bố dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội X trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân là nằm trong ý nghĩa đó.

Ngay trong quá trình xây dựng Dự thảo văn kiện và khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, chúng ta đã lấy ý kiến của nhân dân thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận và các đoàn thể từ trung ương đến cơ sở. Lần này việc công bố rộng rãi dự thảo Báo cáo chính trị, tổ chức để các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu và tham gia ý kiến là một sinh hoạt chính trị lớn, thể hiện sinh động mối quan hệ Dân - Đảng; nhân dân chủ động tham gia xây dựng Đảng, cùng Đảng bàn bạc công việc chung của đất nước; Đảng trân trọng lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến xây dựng của nhân dân, nắm bắt đầy đủ hơn nguyện vọng, tâm tư của nhân dân. Qua đó củng cố sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Các tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, cán bộ, đảng viên phải coi trọng lãnh đạo và thực hiện tốt việc này. Cần phát huy dân chủ, có nhiều hình thức phong phú, thích hợp lắng nghe, trân trọng các ý kiến của nhân dân đóng góp, tổng hợp đầy đủ, trung thực để T.Ư báo cáo với Đại hội toàn quốc. Mặt khác các cấp ủy và tổ chức đảng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân nắm vững và hiểu sâu sắc hơn đường lối của Đảng; chân thành tiếp thu những ý kiến đúng đắn đối với những vấn đề thuộc phạm vi lãnh đạo của mình.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Theo TTXVN