Tập thể không làm thay việc của cá nhân và ngược lại
Các Website khác - 11/03/2006

Thủ tướng ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố:
Tập thể không làm thay việc của cá nhân và ngược lại

Ngày 8.3, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc mẫu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là UBND tỉnh). Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Theo quy chế, UBND tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của chủ tịch, các phó chủ tịch và uỷ viên UBND tỉnh. Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự giám sát của HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao...

V.Hà (Theo TTXVN)