DN FDI được tự xây dựng thang lương, bảng lương
Các Website khác - 12/10/2005
DN FDI được tự xây dựng thang lương, bảng lương

Theo Bộ LĐTBXH ngày 11.10, DN FDI được tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng riêng. DN có thể không xây dựng mức lương của nghề/công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm nhưng phải quy định mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm hoặc vận dụng 4 mức theo quy định của Nhà nước là 29.000VND, 58.000VND, 87.000VND, 116.000VND để trả cho người lao động.

Tuy nhiên, DN phải thoả thuận với ban chấp hành công đoàn cơ sở/đại diện người lao động và được người lao động chấp thuận. H.PH