Kiểm toán Nhà nước tăng thu cho ngân sách nhà nước 721,4 tỉ đồng
Các Website khác - 24/02/2006

Kiểm toán Nhà nước tăng thu cho ngân sách nhà nước 721,4 tỉ đồng

Năm 2005, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, tiết kiệm chi và đưa vào quản lý qua NSNN 4.125 tỉ đồng, trong đó tăng thu cho NSNN 721,4 tỉ đồng, giảm chi NSNN 1.088,8 tỉ đồng, giảm thu, ghi chi và đưa vào quản lý qua NSNN 1.881,2 tỉ đồng, xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ, nợ đọng thuế 433,6 tỉ đồng.

Đó là những con số đã được Kiểm toán Nhà nước công bố sáng 23.2 tại Hội nghị tổng kết toàn ngành năm 2005.

B.K.T