Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Nhà nước?
Các Website khác - 16/01/2006
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Nhà nước?

- Bà Vân An (Hải Phòng) hỏi: Cty chúng tôi (là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc TCty Nhà nước) được cổ phần hoá, trở thành Cty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó TCty còn giữ cổ phần. Vậy TCty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3.12.2004, các điều 2, 46:

TCty là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty cổ phần, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua người đại diện. Người đại diện là người được hội đồng quản trị (hoặc tổng giám đốc nếu TCty không có hội đồng quản trị) cử để ứng cử hoặc tham gia vào Ban quản lý điều hành Cty cổ phần có vốn góp của TCty nhà nước. Người đại diện có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của Cty cổ phần theo điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Khi được uỷ quyền thực hiện quyền của cổ đông, trong các kỳ họp đại hội đồng cổ đông, phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường hợp là cổ đông chi phối.

3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Cty cổ phần theo quy định của luật pháp, điều lệ Cty cổ phần. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của Cty cổ phần, việc thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu giao.

4. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn nhà nước tại Cty cổ phần gồm: Vốn cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của Nhà nước, thu cổ tức và các khoản được chia khác từ vốn góp vào Cty cổ phần.

5. Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành công ty cổ phần phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại Cty cổ phần để trình đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của DN đưa ra thảo luận trong HĐQT, ban giám đốc, đại hội đồng cổ đông như: Phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, chia cổ tức... người đại diện phải xin ý kiến của đại diện chủ sở hữu vốn trước khi họp và biểu quyết. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia HĐQT, ban GĐ của Cty cổ phần thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi phát biểu và biểu quyết.

6. Người đại diện ở Cty cổ phần có cổ phần chi phối của Nhà nước phải có trách nhiệm hướng công ty đó đi đúng mục tiêu, định hướng của Nhà nước. Khi phát hiện Cty đi chệch mục tiêu, định hướng của Nhà nước phải báo cáo ngay đại diện chủ sở hữu vốn và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi được đại diện chủ sở hữu vốn thông qua cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng DN đi đúng mục tiêu, định hướng đã xác định.

7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ DN và đại diện chủ sở hữu vốn giao.

8. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu vốn về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho đại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong Cty cổ phần, người đại diện cho phần vốn của TCty tham gia với tư cách là cổ đông và phải tuân thủ điều lệ của Cty cổ phần. Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (TCty) không được tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Cty cổ phần, mà phải thực hiện thông qua người đại diện của mình.

Luật sư Phạm Đình Thắng