Tư nhân cũng được tham gia thẩm định giá
Các Website khác - 21/03/2006

Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính đã mở rộng hoạt động thẩm định giá cho các đối tượng là công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia, bên cạnh khối nhà nước.

dfhgfgjgh
Đối tượng thẩm định giá được mở rộng (Thanh Niên)

Riêng trường hợp doanh nghiệp tư nhân, thẩm định viên về giá phải có thẻ, có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn với cơ quan chức năng.

Tất cả các doanh nghiệp hành nghề thẩm định giá không được tiết lộ thông tin về đơn vị được thẩm định giá, đồng thời không được mua trái phiếu hoặc nhận bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào từ đơn vị được thẩm định.

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, các thẩm viên không được hành nghề trong trường hợp có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị được thẩm định giá như góp vốn, mua cổ phiếu, trái phiếu cho vay vốn, có mua bán các tài sản khác hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột... là thành viên trong ban lãnh đạo hoặc là kế toán trưởng của đơn vị được thẩm định giá... Ngoài ra, thẩm định viên cũng không được lợi dụng trách nhiệm quyền hạn để vụ lợi, thông đồng, bao che sai phạm của đơn vị giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại VN và chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh. Trong trường hợp không mua bảo hiểm, doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp tính vào chi phí kinh doanh với mức trích hằng năm từ 0,5-1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp, thẩm định giá làm không đúng, gây thiệt hại cho khách hàng hoặc người sử dụng kết quả thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Minh Khuyên