Bảo hiểm y tế chi trả tiền thuốc kháng HIV
Báo Tiếng Chuông - 24/07/2017
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc điều trị HIV sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư quy định mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc kháng HIV sử dụng nguồn Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); Quản lý việc sử dụng thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Tạm ứng và thanh toán chi phí thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Chế độ, nguồn kinh phí và phương thức hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có BHYT.

Về mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng HIV sử nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Thông tư quy định, tiêu chí lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV gồm 5 yếu tố:

Số lượng người nhiễm HIV có thẻ BHYT hiện đang điều trị thuốc kháng HIV tại cơ sở y tế, trong đó phân loại người nhiễm HIV có thẻ BHYT theo phác đồ điều trị; Dự kiến thay đổi số lượng người nhiễm HIV tham gia điều trị thuốc kháng HIV có thẻ BHYT trong kỳ lập kế hoạch; Ước tính số lượng thuốc tồn kho từ nguồn BHYT tính đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo; Số lượng người nhiễm HIV đang được các nguồn khác hỗ trợ thuốc kháng HIV; Lộ trình hỗ trợ từ các nguồn khác theo thông báo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Về quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV, trước ngày 10/7 hằng năm, cơ sở y tế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ước tính và lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV và gửi cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước ngày 20/7 hằng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của tất cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi về đơn vị mua sắm.

Sau khi nhận được dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của các đơn vị, địa phương, đơn vị mua sắm có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của toàn quốc và hoàn thành việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập trước ngày 10/8 hằng năm; Chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam xây dựng nội dung văn bản thỏa thuận khung và thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu…

Định kỳ hàng tháng, cơ sở y tế có trách nhiệm thống kê số lượng thuốc đã sử dụng tại cơ sở trong tháng đó; số lượng thuốc hiện đang tồn kho và hạn sử dụng của thuốc tồn kho để làm căn cứ điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp số lượng thuốc tồn kho thừa so với nhu cầu hoặc không đủ so với nhu cầu điều trị hoặc thuốc chỉ còn hạn sử dụng dưới 6 tháng: Cơ sở y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thuốc về Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu và Đơn vị ký hợp đồng; Trong thời gian 10 ngày làm việc, nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm điều phối thuốc kháng HIV theo yêu cầu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Trường hợp cơ sở y tế bị thiếu thuốc đột xuất do thiên tai, thảm họa, thay đổi phác đồ điều trị hoặc các tình huống bất khả kháng khác (sau đây gọi tắt là sự kiện đột xuất): Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện đột xuất, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh…

Thông tư cũng quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV, trong đó có nêu rõ, căn cứ số lượng thuốc do nhà thầu đã cung ứng theo từng quý và báo cáo tình hình phân phối, sử dụng thuốc của các tỉnh, thành phố, đơn vị ký hợp đồng chuyển tiền mua thuốc của từng quý, đảm bảo tổng số kinh phí tạm ứng của năm không vượt quá 80% chi phí thuốc sử dụng trong năm.

Kết thúc thời hạn hợp đồng, đơn vị ký hợp đồng và nhà thầu thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản trong văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng đã ký quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

Quỹ BHYT chỉ tạm ứng, thanh quyết toán chi phí thuốc kháng HIV sử dụng trực tiếp cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Trường hợp thuốc mất mát, hư hỏng, hết hạn do nhà thầu gây ra, nếu nhà thầu đã nhận đủ tiền thì phải hoàn trả khoản kinh phí này cho đơn vị ký hợp đồng.

BHXH Việt Nam chuyển kinh phí cho đơn vị ký hợp đồng để thực hiện mua sắm số lượng thuốc kháng HIV đã được quy định trong Văn bản thỏa thuận khung và nhu cầu điều chỉnh nếu có. BHXH Việt Nam tạm ứng 80% kinh phí từng quý theo hợp đồng cho đơn vị ký hợp đồng.