Mức chuẩn để tính trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 355 nghìn đồng
Các Website khác - 06/12/2005
Ngày 30-11, Chính phủ ra Nghị định số 147/2005/NÐ-CP Quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 355 nghìn đồng. Ban hành kèm theo Nghị định là các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: Bảng số một đối với người có công với cách mạng, Bảng số hai mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bảng số ba mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Nghị định này gồm bốn điều, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Ðiều 1, khoản 1 và khoản 3 Ðiều 2 Nghị định số 210/2004/NÐ-CP ngày 20-12-2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này thực hiện từ ngày 1-10-2005.