Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Các Website khác - 22/12/2005
Hỏi: Người có công với cách mạng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo Nghị định mới nhất của Chính phủ như thế nào, đề nghị báo Ðảng cho biết.

Trả lời: Theo Nghị định số 147/2005/NÐ-CP ngày 30-11-2005 của Chính phủ, thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 355.000 đồng.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng): Ðối với diện thoát ly mức trợ cấp là 400.000 đồng, 70.000 đồng/thâm niên; diện không thoát ly: 680.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của cán bộ lão thành cách mạng từ trần 355.000 đồng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của cán bộ lão thành cách mạng từ trần: 600.000 đồng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa): Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của cán bộ tiền khởi nghĩa từ trần: 200.000 đồng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của cán bộ tiền khởi nghĩa từ trần: 420.000 đồng.

- Thân nhân liệt sĩ: Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ: 355.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ trở lên: 600.000 đồng; trợ cấp nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ: 600.000 đồng.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trợ cấp 600.000 đồng; phụ cấp 300.000 đồng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, trợ cấp: 300.000 đồng.

Luật sư KIM NGA

.......................................................

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức sau kỳ thi nâng ngạch

Hỏi: Ðề nghị báo cho biết quy định của Nhà nước về việc chứng nhận ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch và việc quản lý hồ sơ dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Trả lời: Thông tư số 09/2004 ngày 19-2-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NÐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ, hướng dẫn việc chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau kỳ thi nâng ngạch như sau:

- Căn cứ kết quả thi, hội đồng thi nâng ngạch báo cáo và đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi xem xét quyết định công nhận kết quả kỳ thi.

- Sau khi có quyết định công nhận kết quả kỳ thi, chậm nhất là 30 ngày, cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành cấp giấy chứng nhận ngạch cho công chức đạt kết quả kỳ thi.

- Bộ Nội vụ quản lý thống nhất phôi giấy chứng nhận ngạch.

- Trường hợp các kỳ thi nâng ngạch do bộ, tỉnh tổ chức, thì chậm nhất là 15 ngày, các bộ, tỉnh gửi công văn kèm theo quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch về cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành để đề nghị cấp giấy chứng nhận ngạch cho công chức đạt kết quả kỳ thi.

- Căn cứ vào giấy chứng nhận ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo quy định.

Việc báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch như sau: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi nâng ngạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập báo cáo về kết quả kỳ thi nâng ngạch, danh sách người đạt kết quả kỳ thi gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi chung.

Quản lý hồ sơ dự thi nâng ngạch: Chậm nhất là 30 ngày, sau khi kết thúc kỳ thi nâng ngạch, việc quản lý hồ sơ công chức dự thi được thực hiện như sau:

- Ðối với các kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương do bộ, tỉnh tổ chức theo thẩm quyền: Hội đồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về cho vụ tổ chức cán bộ hoặc sở nội vụ quản lý;

- Ðối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành tổ chức: Hội đồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về cho vụ tổ chức cán bộ hoặc sở nội vụ quản lý;

- Ðối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Hội đồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về Bộ Nội vụ để lập hồ sơ công chức cao cấp ban đầu và theo dõi.

HÀ TUÂN (Bộ Nội vụ)