Hướng dẫn cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Các Website khác - 21/12/2005
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 2 của Thông tư số 2 ngày 13-1-2003 về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư nêu rõ việc bỏ quy định: “Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy”.
Thông tư số 17/2005/TT-BCA (C11) ngày 21-11-2005 sửa đổi, bổ sung điểm 2 của Thông tư số 2/2003/TT-BCA (C11) ngày 13-1-2003 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn ngày 09 tháng 11 năm 2005 về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Công an nêu tại Công văn số 1901/BCA(V19) về sửa đổi Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003.

Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13-01-2003 về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

1. Tại Mục A Phần II về “các loại giấy tờ của chủ xe khi đến đăng ký xe” sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bỏ quy định: “Mỗi người chỉ được đăng ký 01 xe mô tô hoặc xe gắn máy”.

- Trong hồ sơ đăng ký xe không phải có thêm bản phôtô giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác của Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 của Bộ Công an không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện.

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Thế Tiệm