Mức xử phạt tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người?
Các Website khác - 14/11/2005
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Người nào có một trong các hành vi sau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

Ðưa ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; Ðưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh nguy hiểm; Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 12 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

* Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công chức cấp xã tốt nghiệp đại học, trung cấp và sơ cấp?

Bộ Nội vụ: Công chức cấp xã tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trung cấp phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004); tốt nghiệp sơ cấp phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm được xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008). Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới từ ngày 1-10-2004 thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 mục II Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT.

* Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm, thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không? Nếu có thì mức hưởng bao nhiêu?

Bộ Tài chính: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm, thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) bằng (=) Tiền lương giờ nhân với (x) 50% hoặc 100% hoặc 200% nhân với (x) số giờ thực tế làm thêm.

Trong đó, mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Ðiều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

* Ðề nghị báo cho biết quy định về xử lý đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự?

Bộ Tư pháp: Ðối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc đã có quyết định giải quyết cuối cùng thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm giải quyết, nhưng phải có văn bản chỉ dẫn, trả lời cho người khiếu nại.

Ðối với đơn khiếu nại có nhiều nội dung hoặc có nhiều người ký thì cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết phải hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

Ðối với biên bản được lập khi tiến hành các hoạt động tố tụng mà có ghi ý kiến khiếu nại thì cơ quan, cá nhân có thẩm quyền lập biên bản phải thông báo bằng văn bản và gửi kèm bản sao biên bản đó cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Ðối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn mà chưa được giải quyết thì thủ trưởng cơ quan cấp trên yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cấp dưới giải quyết, đồng thời có biện pháp kiểm tra việc giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại phải được thể hiện bằng quyết định và phải có hồ sơ.

* Những trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất?

Bộ Tài chính: Các trường hợp sau đây không phải nộp phí trước bạ nhà, đất: Ðất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác); đất thuê mà tổ chức, cá nhân thuê đất không đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa được ghi nợ lệ phí trước bạ.

Ðối với những nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mà trên giấy đó có ghi "Nợ lệ phí trước bạ" thì khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất đó phải nộp tiền lệ phí trước bạ còn ghi nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.