Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động xuất bản tại địa phương
Các Website khác - 27/09/2005
Hỏi: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sách được xuất bản từ rất nhiều NXB khác nhau, hiện tượng in lậu cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Vậy chính quyền ở đia phương có nhiệm vụ quyền hạn gì trong việc quản lý về hoạt động xuất bản tại địa phương?
Trả lời: Nhà nước đã ban hành Luật Xuất bản nhằm quản lý về vấn đề xuất bản, ngày 26/8/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản. Tại Điều 6 của Nghị định quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại địa phương.

1. UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại địa phương có nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Xây dựng quy hoạch, quyết định kế hoạch phát triển các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thuộc địa phương; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản.

b. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động xuất bản tại địa phương.

c. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản theo thẩm quyền.

d. Tạm đình chỉ hoạt động của NXB, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm của T.Ư tại địa phương; đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về xuất bản của chi nhánh, văn phòng đại diện NXB, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm của T.Ư và tổ chức, cá nhân khác tại địa phương; tạm đình chỉ việc kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT; đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

đ. Cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật về xuất bản của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm thuộc địa phương và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT.

2. Sở VHTT là cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của T.Ư tại địa phương; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương quy định tại các Điều 22, 31, 34 và 42 Luật Xuất bản.

c. Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép.

d. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản theo thẩm quyền.

đ. Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

e. Thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật về xuất bản khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Pháp luật