Nộp thuế thu nhập cá nhân
Các Website khác - 14/10/2005
Hỏi: Khoản tiền công tác phí như chi cho ăn ở, đi lại mà công ty chi cho cán bộ thì có được hạch toán vào chi phí hợp lý hay không? Khi áp dụng hình thức khoán chi công tác phí thì như thế nào? Trường hợp cử nhân viên đi công tác nước ngoài công ty có hỗ trợ một phần kinh phí thì khoản chi phí này sẽ tính vào đâu?
Trả lời: Theo quy định thì các khoản tiền công tác phí được đưa vào chi phí hợp lý, bao gồm: các khoản chi trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngủ có chứng từ hợp lý, tiền lưu trú theo chế độ.

Trường hợp khoán công tác phí thì chỉ được trừ các khoản chi phí vừa nêu. Đối với các khoản hỗ trợ công tác nước ngoài cho nhân viên, thì chỉ có khoản trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam mới thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Do vậy, khoản hỗ trợ công tác nước ngoài cho nhân viên thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Toàn bộ số tiền này được tính vào khoản thu nhập thường xuyên của cá nhân để tính thuế thu nhập (Công văn số 2001/TCT-TNCN ngày 23-06-2005 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế thu nhập cá nhân).

--------------------------------

Ưu đãi tiền thuê đất

Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước mới được cổ phần hóa, xin hỏi chúng tôi có được miễn tiền thuê đất số diện tích đã thuê của nhà nước trước đây theo Nghị định 51/1999 hay không? Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm này.

Trả lời: Về việc ưu đãi tiền thuê đất, theo Công văn số 2401/TCT/PCCS ngày 22-7-2005 của Tổng cục thuế, trường hợp công ty cổ phần chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/ND-CP.

Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, công ty có thuê thêm diện tích đất mới của nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích đất mới thuê thêm đó để mở rộng sản xuất, kinh doanh và không cần phải làm thêm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Theo (Thời báo Kinh tế Việt Nam)