Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Các Website khác - 14/10/2005
Quy chế trên quy định: người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày; trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo Quy chế này.
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 787-TTr/NG-LS ngày 31 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

QUY CHẾ
Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 9 năm 2005 cuả Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 1. Đảo Phú Quốc (trừ các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng) được hưởng các ưu đãi về nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (sau đây gọi chung là người nước ngoài) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày; trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo Quy chế này.

Đối với công dân các nước được miễn thị thực, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc bằng đường biển làm thủ tục nhập cảnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngay tại cửa khẩu; người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc bằng đường hàng không làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam; sau đó lưu tại khu vực quá cảnh của sân bay trong khi chờ chuyển sang đường bay nội địa đi đảo Phú Quốc.

2. Khi nhập cảnh, khách phải xuất trình Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 45 ngày.

Điều 4. Trường hợp sau khi đến đảo Phú Quốc, khách muốn đi các địa phương khác thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại đảo Phú Quốc; trường hợp muốn lưu trú tại đảo Phú Quốc quá 15 ngày thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét gia hạn tạm trú.

Điều 5. Thuyền viên mang sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên nước ngoài còn giá trị được ra vào, lưu trú tại đảo Phú Quốc trong thời gian tàu neo đậu tại đảo Phú Quốc.

Điều 6. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh định các khu vực được quy hoạch sử dụng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng trên đảo Phú Quốc sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tiến hành thông báo công khai, lập biển chỉ dẫn, biển cấm cụ thể đối với từng khu vực.

Chương II

CƯ TRÚ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 7. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu với thời hạn tạm trú phù hợp với thời hạn được miễn thị thực; người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam đến đảo Phú Quốc không phải làm thủ tục chứng nhận tạm trú, mà chỉ trình báo tạm trú theo quy định hiện hành.

Điều 8. Người nước ngoài đến đảo Phú Quốc được tự do cư trú, đi lại trên đảo phù hợp với mục đích nhập cảnh đã đăng ký, trừ khu vực cấm và các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng; nếu muốn vào khu vực đó phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.

Điều 9. Người nước ngoài có yêu cầu gia hạn tạm trú, chuyển đổi mục đích tạm trú đã đăng ký, cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc trực tiếp làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Quốc. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chương III

NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHÚ QUỐC

Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nâng cấp cửa khẩu sân bay Phú Quốc thành cửa khẩu sân bay Quốc tế Phú Quốc; cảng An Thới thành cửa khẩu cảng biển Quốc tế Phú Quốc. Bộ Công an bố trí lực lượng và phương tiện để thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu Quốc tế Phú Quốc. Trước mắt, lực lượng quản lý nhập xuất cảnh Bộ Công an và các ngành liên quan ở địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để thực hiện việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho người nước ngoài như quy định đối với cửa khẩu Quốc tế.

Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kinh phí cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhập xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

Chương IV

CƠ CHẾ PHỐI HỢP, QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn thực hiện Quy chế này; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế.

Điều 13. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đảo Phú Quốc cho người nước ngoài đi bằng đường biển; bảo đảm an ninh quốc phòng cho đảo Phú Quốc.

Điều 14. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên ngành du lịch các công ty tổ chức du lịch tới đảo Phú Quốc; các công ty này chịu trách nhiệm quản lý khách du lịch, bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách du lịch.

Điều 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

Điều 16. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh khách vào Phú Quốc có trách nhiệm bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép; bảo đảm tài chính và cộng tác với các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách nhập cảnh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng