400.000 USD phòng chống HIV/AISD cho thanh niên
Các Website khác - 27/12/2004

TTO - Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký công văn đồng ý tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật "phòng chống HIV/ AISD cho thanh niên do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại trị giá 400.000 USD.

Vốn đối ứng sẽ do Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tự bố trí trong ngân sách hàng năm đã được nhà nước phê duyệt. Ủy ban này cũng được giao tiếp nhận và thực hiện dự án trên theo đúng qui định của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA.

Đ.TR.