Làm phản
Các Website khác - 31/12/2005
Làm phản

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Chung Hội đem 10 vạn binh mã vây ải Dương Am. Phó Thiêm bàn với Tưởng Thư rằng: "Giặc từ xa đến còn mỏi mệt, dù đông cũng không sợ". Tưởng Thư nín lặng. Chung Hội chỉ roi lên quan ải nói rằng: "Nếu ai hàng, thì ta cho giữ nguyên chức cũ. Nhược bằng u mê, ta phá vỡ quan ải, bấy giờ ngọc đá cũng tiêu tan thì đừng có kêu".

Phó Thiêm nổi giận sai Tưởng Thư giữ ải, đem 3.000 quân kỵ xuống đánh. Chung Hội rút chạy. Thiêm đuổi theo. Quân Ngụy phục ba mặt đổ ra. Thiêm trở lại quan ải thì đã thấy cắm toàn cờ Ngụy. Tưởng Thư nói vọng xuống: "Ta đã hàng Ngụy rồi". Thiêm nổi giận mắng lớn: "Quân vong ân bội nghĩa kia, mày còn mặt mũi nào trông thấy thiên hạ nữa". Nói xong, liền quay ngựa lại đánh. Thiêm tả xung hữu đột, cố sức đánh giết, nhưng biết là không thể thoát được, đã rút gươm đâm cổ chết, chứ nhất quyết không để bị bắt. Đời sau có thơ khen rằng: "Thà như Phó Thiêm chết/Còn hơn sống Tưởng Thư"...

Trở lại chuyện bán độ của các cầu thủ tuyển U.23 tại kỳ SEA Games vừa rồi thực chất cũng là việc làm phản phúc như Tưởng Thư mà thôi. Nhưng nỗi đau ở đây là có tới "7 người tham gia làm phản", trong đó "4 người" đã có lệnh khởi tố, tạm giam. Một đội bóng có 11 cầu thủ trên sân mà quá nửa "làm phản" thì hỏi rằng còn "đá đấm" được thế nào. Với số đông áp đảo, họ đã lừa được cả triệu người hâm mộ. Nếu cơ quan điều tra không quyết tâm làm ra thì như Quốc Anh ai biết đâu là có dã tâm "làm phản". Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là tại sao họ lại "hiểu ý" và "phối hợp" với nhau một cách "ăn khớp" và "to gan - lớn mật" đến như vậy.

Suy cho cùng vẫn là vấn đề quản lý từ các CLB đến trên đội tuyển và cả cấp cao (liên đoàn) từ nhiều năm nay bị thả nổi mà ra. Không những thế còn muốn dùng tiền của người khác (mà cụ thể ở đây là tiền tài trợ) như một thứ doping với hy vọng cầu thủ sẽ hăng hái thi đấu, mang vinh quang, thành tích về cho một số người. Song có lẽ, các trùm độ còn giỏi sử dụng doping tiền hơn một số người trong số chúng ta. Bởi thế mới có thơ rằng:

Đồng tiền là thánh là tiên
Không biết sử dụng hoạ liền tới thân.
Muốn biết vụ án còn diễn tiến hấp dẫn thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.