Quà biếu
Các Website khác - 05/11/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Quà biếu

Bùi Hàn Sỹ
ại nói từ khi Quan Vũ đến Hứa Xương, Tào Tháo đãi rất hậu. Ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn và đưa 10 người con gái đẹp đến hầu. Tuy nhiên Quan Vũ chẳng hề màng tới, đưa cả vào nhà trong để biếu chị dâu (vợ Lưu Bị) sai bảo. Một hôm Tháo mời Quan Vũ đến ăn yến. Tiệc tan, tiễn Quan Vũ ra cổng phủ, Tháo thấy ngựa Quan Vũ gầy quá bèn hỏi. Quan Vũ đáp: "Người tôi khí nặng, ngựa không mang nổi bởi thế nên nó gầy". Tháo bèn sai tả hữu dắt ra một con ngựa sắc đỏ như lửa, dáng rất hùng dũng. Tháo hỏi Quan Vũ: "Ông có biết ngựa này không?". Quan Vũ đáp: "Bẩm có phải là ngựa Xích Thố của Lã Bố khi xưa không?" Tháo đáp: "Chính phải" rồi sai đóng yên cương tặng cho Quan Vũ. Vũ lạy hai lạy tạ ơn. Tháo tỏ vẻ không bằng lòng: "Ta cho gái đẹp ông không tạ ơn. Sao lại quý một con súc vật hơn người vậy?". Quan Vũ thưa: "Tôi biết ngựa này ngày đi được ngàn dặm. Do vậy biết anh tôi (Lưu Bị) ở đâu có thể một ngày có thể gặp mặt nhau"...
Trở lại chuyện các trọng tài bóng đá Việt Nam nhận tiền, hiện vật của các đội chắc chắn là không phải vì tình, cũng giống như chuyện Tào Tháo "tặng quà" Quan Vũ chắc chắn là để mua chuộc, lung lạc ý chí trở về với Lưu Bị. Tuy nhiên, Quan Vũ vẫn một lòng trung nghĩa sắt son với người anh kết nghĩa vườn đào năm xưa.

Còn các trọng tài hiện nay chỉ dăm bảy triệu "lót tay" là đã biến tiếng còi "cầm cân nảy mực" trong trận đấu thành tiếng "còi đen". Còn chuyện ông giám sát Đặng Quang Dương được bầu Đức của Hoàng Anh - Gia Lai biếu gạc nai và mật gấu rừng, trên nhiều tờ báo ông Dương khẳng định là không có. Song báo Thể Thao VN số ra ngày 3.11 ở trang 3 lại có đoạn: "Ông Dương nhận quà biếu trên trong thời điểm chưa làm giám sát". Vậy biết tin vào ai, vào đâu? Có thể lý giải ông Dương được tặng là vì từng "chung cảnh ngộ" với ông Nguyễn Văn Vinh khi cả hai cũng chèo lái con thuyền bóng đá CA TP.Hồ Chí Minh đã bị "các thế lực đen" của chính đội bóng đánh cho chìm. Bây giờ ông Vinh đang được HA-GL trọng dụng, bởi thế ông Dương mới được thơm lây chăng? Tất cả đều là có thể và đều là không thể.
Bởi thế mới có thơ rằng:

Gạc nai với mật gấu rừng
Tưởng là quà quý hoá gừng cay ghê.


Muốn biết sự thật thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.