Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012
Các Website khác - 14/10/2008

Ngày 6/10/2008 tại Hà Nội,  Bộ Y tế, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" đến năm 2012.

Kế hoạch liên tịch được phối hợp xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 54/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới", Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 cũng như  huy động toàn dân tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Tham dự Lễ ký kết có: Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức Quốc tế, và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội.

Kế hoạch liên tịch tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và các văn bản qui phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt tuyên truyền sâu, rộng Chỉ thị 54/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới", Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

2. Xây dựng và nhân rộng các loại hình truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa bàn và khu dân cư.

a) Phát triển các loại hình truyền thông trực tiếp, thành lập các mô hình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư như câu lạc bộ, nhóm tiếp cận cộng đồng và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS để nâng cao nhận thức của người dân về HIV/AIDS.

b) Tăng cường truyền thông và vận động sự tham gia của thanh thiếu niên ở các địa bàn dân cư thông qua các hình thức sinh hoạt văn hoá, sân chơi giải trí bổ ích gắn với phát huy truyền thống văn hoá cộng đồng với giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên để hướng dẫn thực hành các hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV.

c) Đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào các sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

d) Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào phong trào quần chúng; các thiết chế văn hóa và các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ tại cộng đồng và các hoạt động xã hội khác tại địa phương.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên thôn, bản, ấp, khu dân cư về HIV/AIDS và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia ở các khu dân cư.

4. Phát huy vai trò của các cán bộ, đảng viên, các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư; sự chủ động tham gia và vai trò của từng thành viên trong gia đình về phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt đối với những gia đình có người thân nghiện chích ma tuý, người bán dâm, người nhiễm HIV, người di biến động.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động vận động nhân dân ký cam kết cho cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở cơ sở, khu dân cư. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Kế hoạch sẽ được triển khai cụ thể đến các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ngành Y tế, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đoàn thể và các khu dân cư trong cả nước. 

Việc kế hoạch triển khai sẽ được lồng ghép với cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Lê Nguyễn - http://www.vaac.gov.vn/