Đi cai nghiện tự nguyện phải đóng góp gì ?
Các Website khác - 15/01/2009

Tôi có một người con mới bị nghiện ma túy. Năm nay cháu tròn 16 tuổi. Gia đình tôi đã động viên và cháu đồng ý đi cai nghiện. Chúng tôi đã cho cháu đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội của tỉnh. Trung tâm có yêu cầu gia đình tôi phải đóng góp một khoản tiền theo quy định để phục vụ việc cai nghiện và chữa trị cho cháu. Tôi thắc mắc việc Trung tâm đặt ra yêu cầu như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại mục I và II Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT- BTC- BLĐTBXH ngày 1/10/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm” thì người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí theo quy định. Trường hợp người nghiện ma túy, người bán dâm không đủ điều kiện đóng góp thì thân nhân của người đó phải có trách nhiệm đóng góp (trừ trường hợp được miễn, giảm).

Như vậy, việc Trung tâm yêu cầu gia đình ông phải đóng góp một khoản tiền theo quy định để phục vụ việc cai nghiện ma túy và chữa trị cho con của ông là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng xin nêu ra đây một số nội dung về trách nhiệm đóng góp của người nghiện khi cai nghiện tại Trung tâm như sau:

1. Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào Trung tâm phải đóng góp tiền ăn theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) trong thời gian không được hưởng trợ cấp tiền ăn.

2. Đối với người nghiện ma túy, chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm phải đóng góp các khoản chi phí sau:

a) Tiền ăn;

b) Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác;

c) Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác;

d) Tiền sinh hoạt văn thể;

e) Tiền điện, nước, vệ sinh;

g) Tiền đóng góp cơ sở vật chất;

h) Chi phí phục vụ, quản lý.