Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
Báo Tiếng chuông - 29/04/2016
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Khung chương trình đào tạo quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức làm cơ sở giúp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý chất lượng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực điều trị và cai nghiện ma túy.

Đồng thời cung cấp kiến thức và kỹ năng về tư vấn điều trị nghiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực cai nghiện ma túy để thực hiện mục tiêu cai nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay.

 

Điều trị cho người nghiện tại Trung tâm. Ảnh internet

 

Khung chương trình bao gồm những quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tổng quan được xây dựng với 3 mô đun (tương ứng với các bài học). Cụ thể, chương trình được xây dựng theo hướng đảm bảo tính khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực cai nghiện ma túy.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể tổng hợp được những kiến thức cơ bản về pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước với công tác điều trị nghiện ma túy, đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam đến năm 2020; tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trên thế giới và Việt Nam; phân tích được những vấn đề liên quan đến nghiện ma túy và các can thiệp với người nghiện ma túy, cách tiếp cận coi nghiện ma túy là một bệnh của não bộ.

Ngoài ra, người học có thể mô phỏng và thực hiện được những kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy.

Đồng thời hình thành thái độ nghề nghiệp trong quá trình hỗ trợ người sử dụng ma túy và gia đình như: Tôn trọng, chấp nhận, thấu cảm với đối tượng và gia đình họ; tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, hỗ trợ người sử dụng ma túy.