149.320 tỷ đồng ngân sách năm 2004
Các Website khác - 09/01/2004

Tổng thu ngân sách năm 2004 dự kiến đạt 149.320 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 83.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô 25.820 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 38.500 tỷ đồng và thu viện trợ không hoàn lại 2.000 tỷ đồng.

Theo quyết định công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách sẽ là 187.670 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 53.500 tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 92.510 tỷ đồng; dự phòng 4.885 tỷ đồng. Bội chi ngân sách 34.750 tỷ đồng. Nguồn bù đắp bội chi từ vay trong nước là 27.450 tỷ đồng, vay nước ngoài là 7.300 tỷ đồng.

Năm 2004, dự toán chi ngân sách cho chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 752 triệu đồng; chương trình nước sạch và vê sinh môi trường nông thôn 266 triệu đồng; chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 418 triệu đồng.

Ngân sách chi cho chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS là 575 triệu đồng; chương trình văn hóa 230 triệu đồng; chương trình giáo dục và đào tạo 1 tỷ 250 triệu đồng; chương trình 135 1 tỷ 561 triệu đồng và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 500 triệu đồng.

Theo TTXVN