Cần thay đổi quan điểm làm việc với thanh niên
Các Website khác - 15/07/2004

Quan điểm hoạt động cho thanh niên và về thanh niên nên được thay đổi thành làm việc với thanh niên. Đây là một điểm được nhiều thanh niên tham dự hội nghị AIDS quốc tế lần thứ XV đưa ra.

Tại sao lại như vậy, bởi vì thanh niên là một cộng đồng chiếm đã số trong xã hội và cộng đồng này cần có tiếng nói của mình cũng nhý có vị trí ngang bằng với các nhóm khác trong xã hội. Như lời của Ricky Tombing, 21 tuổi, trưởng mạng lưới thanh niên nhiễm tại New Dehli, Ấn độ "khi có chiến tranh, chính phủ điều động thanh niên của họ đi đánh trận, và bây giờ là thời điểm họ cần gọi chúng tôi để cùng chiến đấu chống HIV/AIDS".

Thanh niên trên toàn thế giới muốn được tham gia và các hoạt động của chính phủ, cũng như những nỗ lực của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ để chống HIV/AIDS. Ricky Tombing và những người bạn cùng quan điểm với anh đã khẳng định "Thanh niên chúng tôi đã là một phần của vấn đề HIV/AIDS vì mỗi ngày có khoảng 40% của 14000 người nhiễm là thanh niên, chúng tôi muốn là một phần của những giải pháp. Chúng tôi không chỉ là đối tượng của các chương trình phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi muốn là một thành viên cần thiết của những hoạt động này".

Thực tế hiện nay, sự đại diện của thanh niên cũng nhý sự tham gia một cách đầy đủ và đúng mức trong việc xây dựng chiến lýợc, chýõng trình phòng chống HIV/AIDS chýa có nhiều tại các nước. Do đó để chuyển hướng một cách tích cực các chýõng trình "với thanh niên" cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực truyền thông vận động, cung cấp thông tin cho giới chức lãnh đạo, người lập chính sách và chương trình tại tất cả các nước.

Tâm sự bạn trẻ biên tập theo "Need to engage with youth, not about youth" - Correspondent - Bang kok