Hà Nội: Sắp xếp lại Trung tâm Y tế Dự phòng
Báo Tiếng chuông - 23/01/2017
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội sẽ chính thức sát nhập về Trung tâm Y tế Dự phòng.

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (Hanoi Preventive Medicine Center- Hanoi PMC) có 8 cơ sở, Trụ sở chính ở số 70, phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Trung tâm Y tế Dự phòng là đơn vị sự nghiệp y tế công lập hạng I trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng, trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trung tâm có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn TP, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; truyền thông giáo dục sức khỏe, vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia tài trợ, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngà 25/4/2006 của Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Giám đốc Trung tâm gồm Giám đốc và 4 Phó Giám đốc; 4 phòng chuyên môn và 22 khoa, phòng chuyên môn với biên chế của Trung tâm sau khi tổ chức lại là 631 người (561 viên chức và 70 lao động hợp đồng). Đây là tổng biên chế đã được UBND TP giao cho các đơn vị sáp nhập năm 2017 sau khi đã tinh giản 5% biên chế viên chức.