HIV/AIDS - Chiến lược và Chương trình
Các Website khác - 25/03/2004

Nhắm hỗ trợ chính phủ Việt Nam và và một xã hội công dân mới, UNESCO đã vạch ra 5 phương pháp tiếp cận chiến lược ngăn ngừa, chăm sóc và hỗ trợ HID/AIDS:

  • Cổ động ở các cấp
  • Truyền thông điệp
  • Thay đổi hành vi nguy cơ cao
  • Quan tâm chăm sóc những người bị lây nhiễm và những người bị ảnh hưởng.
  • Đối phó với tác động của nạn dịch HIV/AIDS đối với các tổ chức cơ quan.

Với tư cách là nhà đồng tài trợ cùng với UNAIDS, Văn phòng UNESCO Hà Nội đã có những phương pháp tiếp cận nhiều mặt hướng tới ngăn ngừa HIV/AIDS, chăm sóc và hỗ trợ những người bị lây nhiễm thông qua các chương trình giáo dục và văn hoá.

Chủ đề 1: Giáo dục phòng ngừa

Văn phòng UNESCO Hà Nội hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác khác nhau giả quyết các vấn đề liên quan đến các nhu cầu của nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV/AIDS nhất, đó là người nghèo, trẻ em gái và phụ nữ, trẻ em thất học và thanh thiếu niên, . Bằng cách này có thể đảm bảo rằng những người bị lây nhiễm và những người bị ảnh hưởng vẫn được tôn trọng, sống cuộc sống bình thường và tiếp tục học tập, làm việc và hoà nhập với cộng đồng.

Chủ đề 2: Phương pháp tiếp cận văn hoá

Kể từ năm 1998, UNESCO đã tham gia vào nhiều dự án cùng với UNAIDS: Phương pháp tiếp cận văn hoá ngăn ngừa HIV/AIDS và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Trên phương diện phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, tiến hành phương pháp tiếp cận văn hoá có nghĩa là đối với bầt kỳ cộng đồng dân cư nào thì cội nguồn văn hoá (cách sống, hệ thống giá trị, truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo và quyền cơ bản của con người) sẽ được xem xét như là những tác nhân chính trong quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát những sáng kiến phòng ngừa và chăm sóc.

Văn phòng UNESCO Hà Nội dùng phương pháp tiếp cận văn hoá xã hội nhắm xây dựng chiến lược HIV/AIDS, thiết kễ dự án và chính sách bằng cách thúc đẩy công tác nghiên cứu và chia sẻ thông tin về các lĩnh vực văn hoá có liên quan đến việc điều trị và hỗ trợ cho những người sống chung với HIV/AIDS ở Việt Nam.