Kon Tum: Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Báo Tiếng chuông - 16/02/2017
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với những mục tiêu và hoạt động cụ thể.

Theo đó, việc thực hiện Đề án nhằm ngăn ngừa nguy cơ bạo lực giới xảy ra và cải thiện chất lượng môi trường sống và làm việc cho người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện và can thiệp, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả đối với người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Đề án tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Kêu gọi,vận động các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo triển khai thực hiện Đề án.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, tại tỉnh Kon Tum, 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện thì có trên 90% được hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 100% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện thì có trên 50% được tư vấn và có hình thức xử lý phù hợp. Triển khai thí điểm các mô hình tư vấn, hỗ trợ và can thiệp đối với nạn nhân bị bạo lực; phát hiện, có hình thức xử lý phù hợp với người gây baọ lực.

Đến năm 2030, tiếp tục duy trì, nâng cao kết quả thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2016-2020; ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.