Ðổi mới công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 31/07/2004
Ngày 30-7 tại Hà Nội, Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương phối hợp với UNAIDS tổ chức Hội nghị "Ðổi mới công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS".
Thời gian qua công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được một số kết quả nhất định, nâng cao được nhận thức của nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, các hình thức thông điệp, biểu tượng thông tin phần nào còn mang tính "hù dọa", chưa chuyển tải hết được tinh thần trách nhiệm "vừa chống sự lây nhiễm, vừa chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS". Công tác thông tin giáo dục và truyền thông chưa thật sự làm cho mọi người hiểu biết, có trách nhiệm thay đổi hành vi đối với đại dịch HIV/AIDS.

Hội nghị này nhằm làm rõ hơn thực trạng phòng, chống đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam, quán triệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, nhất là kế hoạch hành động của Chiến lược. Xác định những vấn đề ưu tiên trong việc cải tiến các chương trình truyền thông hỗ trợ cho việc thay đổi hành vi có liên quan đến HIV/AIDS, trong đó bao gồm cả việc nâng cao trình độ kỹ thuật trong các chương trình truyền thông. Ðưa ra hướng dẫn cho việc xây dựng và thực hiện những chương trình truyền thông mới nhằm thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị làm công tác truyền thông là cần truyền tải, làm rõ được HIV/AIDS thật sự là mối đe dọa không loại trừ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhưng thảm họa này có thể được loại trừ bằng chính sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm hành động của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Thông tin cần tập trung vào những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức của tất cả mọi người, làm cho họ có niềm tin hơn trong việc tự bảo vệ mình trước đại dịch HIV/AIDS. Thông điệp phòng lây nhiễm HIV/AIDS cần đưa ra được những định hướng tăng cường dự phòng, thay đổi hành vi, chống kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự giúp đỡ của xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ. Nội dung, hình thức thông tin cũng cần tính đến các rào cản văn hóa, thói quen, tập tục nhằm rút ngắn, xóa bỏ khoảng cách giữa thông tin và hành vi đối với HIV/AIDS.