5 triệu USD cho chương trình xoá đói giảm nghèo
Các Website khác - 17/10/2005

Chiều 17/10, UNDP cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký dự án hỗ trợ cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi, dân tộc. 5 triệu USD sẽ được chuyển tới các địa phương nghèo nhất ở Việt Nam.

Dự án kéo dài trong 5 năm. Theo đó, 1.850 xã và 25.000 thôn bản vùng miền núi và dân tộc sẽ được tăng cường cơ sở hạ tầng, tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở và nước sạch. Còn chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo thì tập trung vào 13 chính sách và dự án, trong đó có việc hỗ trợ gia đình nghèo mở rộng sản xuất, tăng thu nhập thông qua hoạt động dạy nghề, cung cấp tín dụng, đất sản xuất.

Cả nước hiện còn 4 triệu hộ nghèo và ngày càng có nhiều người bị tái nghèo khi thiên tai xảy ra. Các hộ nghgèo chủ yếu tập trung ở những địa bàn khó khăn nhất như vùng núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Như Trang