Ðẩy mạnh công tác phát triển Ðảng ở nông thôn
Các Website khác - 14/03/2006
Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ chưa sâu sắc, chưa khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về dân tộc, về Ðảng, vì vậy chưa động viên được đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Ðảng và phấn đấu trở thành đảng viên.
Ðảng viên là cầu nối giữa Ðảng và dân, là người tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ðảng tại cơ sở; đảng viên có chất lượng chi bộ mới mạnh, từng chi bộ có mạnh toàn Ðảng mới mạnh. Với ý nghĩa ấy, tại điểm 2, phần XIV, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng đã ghi: "Ðẩy mạnh công tác phát triển Ðảng gắn với bảo đảm chất lượng. Chú trọng trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người đi tiên phong trong các lĩnh vực công tác được giao".

Ðể đạt được yêu cầu này, các tổ chức cơ sở đảng nói chung, đặc biệt là các cơ sở đảng ở nông thôn cần coi trọng hơn nữa công tác phát triển Ðảng, bởi hiện nay, bình quân tuổi đời của đảng viên ở nông thôn khá cao. Trong khi đó, việc phát triển Ðảng tại không ít địa phương lại gặp không ít khó khăn, cần được tháo gỡ, khắc phục. Ðó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ chưa sâu sắc, chưa khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về dân tộc, về Ðảng quang vinh và niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng, vì vậy chưa động viên được đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Ðảng và phấn đấu trở thành đảng viên.

Mặt khác, điều kiện sản xuất, kinh doanh ở nông thôn hiện nay chủ yếu theo nhóm, hộ gia đình. Nhưng không ít cấp ủy, đảng viên lại đòi hỏi đối tượng phấn đấu phải tiên phong theo kiểu thời kỳ làm ăn tập thể, rồi đưa ra nhận xét rằng "chưa thể hiện vai trò, chưa qua rèn luyện, thử thách, cho nên chưa thể kết nạp được".

Ðể khắc phục những hạn chế nêu trên, các tổ chức đảng ở nông thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng sống, truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm trước xã hội, gia đình trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ðổi mới cách đánh giá, nhận xét về đối tượng phát triển Ðảng, cần lấy tiêu chí nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, động cơ phấn đấu và ý thức trách nhiệm của người vào Ðảng để xem xét kết nạp. Cấp ủy cấp trên cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể ở nông thôn hiện nay để quy định tiêu chuẩn người vào Ðảng sao cho phù hợp, vừa bảo đảm chất lượng, vừa có số lượng hợp lý, nhằm tăng cường sức chiến đấu của Ðảng. Có kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề sản xuất, tạo việc làm để mọi người làm giàu ngay trên đất quê mình. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho những người có chí hướng góp công sức xây dựng quê hương và phấn đấu trở thành đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2) khóa VIII và đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; xây dựng hình ảnh người đảng viên trong sáng, vì dân, vì nước trong lòng quần chúng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Ðảng và phấn đấu trở thành đảng viên.

NGUYỄN XUÂN SẬU
(Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)