Thực hiện tốt hơn tiến bộ và công bằng xã hội
Các Website khác - 14/03/2006
Tôi đề nghị Dự thảo cần nhấn mạnh thêm nội dung: "Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...".
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, phần VIII: "Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển", nêu nhiều nội dung sát thực trong đổi mới quản lý nhà nước về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao và các chính sách xã hội... Muốn có tiến bộ xã hội đòi hỏi phải nâng cao nhận thức từ mỗi người dân đến sự lãnh đạo, quản lý của nhiều ngành, nhiều cấp.

Dân giàu, nước mạnh là niềm mong mỏi không của riêng ai, là ý chí của toàn Ðảng, toàn dân ta, là biểu hiện, là điều kiện để thực hiện tiến bộ xã hội. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là tạo động lực mới phát huy tài năng, sức lực của toàn xã hội xây dựng, bảo vệ đất nước. Ðiều này được thể hiện rõ nhất ở sự công bằng, hợp lý trong phân phối thu nhập. Phân phối thu nhập không công bằng, không hợp lý, không những không khuyến khích được sự sáng tạo, cải tiến mà còn dẫn đến những tiêu cực và tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nội dung của công bằng xã hội còn được thể hiện rõ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ. Sự bất bình đẳng là khi chỉ biết tới "một vế", chẳng hạn chỉ biết quyền lợi và hưởng thụ mà không có nghĩa vụ, cống hiến. Ðó cũng là những vấn đề đặt ra cho chính sách xã hội phải sát thực, phù hợp, tránh sự "quan liêu", thiếu thực tế. Do vậy, tôi đề nghị Dự thảo cần nhấn mạnh thêm nội dung: "Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...". Ðồng thời, theo đó cần có chính sách cụ thể hơn đối với người có công, các đối tượng xã hội, tạo động lực khuyến khích để họ tiếp tục cống hiến, đóng góp với xã hội theo khả năng của mình.

Chúng tôi nghĩ, để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhất quyết đòi hỏi sự nỗ lực lớn của mỗi công dân, của các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng phấn đấu nỗ lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

PHẠM ÐỨC RỤC
(Hà Nội)